فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 648 /410
تاريخ : 26 /4/ 74

حضرت آيت­الله جنتي 
دبير محترم شوراي نگهبان

سلام عليكم،
ضمن تقديم فتوكپي نامه شماره 266 مورخ 4/ 4 /74 متولي موقوفات خاص سادات رضوي مشهد در رابطه با نظريه شماره 6607 مورخ 22 /7/ 73 شوراي محترم نگهبان و با عنايت به اينكه اكثريت هيئت عضو ملي ديوان عدالت اداري متعاقب نظريه مذكور طبق دادنامه شماره 95 مورخ 28/ 8 /73 كه فتوكپي آن پيوست است موقوفات خاص را مانند املاك خصوصي مشمول ماده 3 قانون ماليات­هاي مستقيم شناخته­اند و ظاهراً به قسمت اول نظريه صريه آن شوراي محترم مبني بر اينكه «موقوفات خاص مانند موقوفات عامه ملك كسي نيست و قهراً ماده 3 قانون ماليات­ها شامل آن نمي­شود...» توجه كافي مبذول نداشته­اند در حالي كه موقوفات خاص ماليات درآمد خود را پرداخت مي­كند و تحميل ماليات اضافي به عنوان ماليات بر املاك عملاً موجب توقف و تعطيل اجراي نيات واقفين خواهد شد و همان­طور كه شوراي محترم نگهبان عنايت فرموده­اند كلمات «مالكين و املاك» مذكور در ماده 3 قانون منصرف از موقوف عليهم و موقوفات خاص مي­باشد و چنين به نظر مي­رسد كه جمله اخير مندرج در نظريه محترم شوراي نگهبان كه في­الواقع در مقام تعيين مرجع صالح رسيدگي انشاء شده، اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري را دچار اين شبهه كرده كه در اصل موضوع نيز مغاير با حكم صريح مندرج در قسمت اول نظريه شوراي محترم اظهارنظر ماهوي مي­نمايند، عليهذا به منظور رفع هرگونه ابهام خواهشمند است در اين مورد نظريه تكميلي و ارشادي مبني بر اينكه قيد صلاحيت ديوان عدالت اداري در جمله اخير نظريه صادره قبلي شورا نافي قسمت اول نظريه شوراي محترم نگهبان نمي­باشد صادر و مراتب را به ديوان محترم عدالت اداري و اين سازمان ابلاغ فرمايند تا مشكل ايجاد شده براي موقوفه مذكور و نظاير آن مرتفع گردد.

							   سيدمهدي امام جماراني
					  نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-