فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره732/ 30/ 91/م
تاريخ 20/ 3/ 1391
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمدي گلپايگاني (دامت بركاته)
رئيس محترم دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
عطف به نامه شمارة 6082ـ 1/م مورخ 3/3/ 1391، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ 10/ 3/ 1391شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
هيئت وزيران پس از اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مكلف به تجديدنظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي الاثر خواهد شد.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-