فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 434/49096

تاريخ: 6/17/‏1398

باسمه تعالي

 

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 11/‏6/‏1398 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

ماده1- در تبصره (1) ماده (44) قانون بعد از كلمه «پيشنهاد» عبارت «حداقل دو نفر توسط» اضافه ميشود.

ماده 2- ماده (181) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده 181- اصلاح قانون دائمي و قانون برنامه توسعه در حين بررسي لايحه بودجه سالانه و اصلاح برنامه توسعه در زمان بررسي ديگر طرحها و لوايح به دوسوم رأي نمايندگان حاضر نياز دارد.

ماده 3- ماده (202) قانون بهشرح زير اصلاح ميشود:

ماده 202- رئيسجمهور موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحليف يا سقوط دولت، سلب اعتماد، عزل، استعفاء، فوت يا كاهش بيش از نيمي از وزراء از ابتداي شروع بهكار دولت، ضمن تقديم برنامه كلي، اسامي وزراي پيشنهادي وزارتخانهها را كه داراي تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح حال، برنامهها، سوابق و سمتهاي علمي و اجرائي و ساير امتيازات قابل استناد، به مجلس تسليم كند. رئيس مجلس مكلف است نامه معرفي هيأت وزيران و ضمائم آن را در اولين جلسه علني اعلام وصول و قرائت كند، سپس معرفينامه و مستندات را براي بررسي به كميسيون يا كميسيونهاي تخصصي مرتبط ارجاع دهد.

كميسيون يا كميسيونهاي مرتبط موظفند پس از بررسي صلاحيت، انطباق مدارك، سوابق و برنامههاي وزير پيشنهادي و تطبيق آنها با اسناد بالادستي ظرف مدت يك هفته گزارش خود را به هيأترئيسه ارائه كنند تا براي اطلاع نمايندگان چاپ و توزيع شود. گزارش مذكور قبل از صحبت مخالفان و موافقان توسط سخنگو قرائت ميشود.

تبصره- فرصت سخنگو براي ارائه گزارش در مورد هر وزير ده دقيقه است. در صورتيكه بررسي برنامه وزير پيشنهادي به بيش از يك كميسيون تخصصي ارجاع شده باشد، سخنگوي هر كميسيون حداكثر به مدت پنج دقيقه گزارش خود را ارائه ميكند.

ماده 4- تبصره (1) ماده (207) قانون بهشرح زير اصلاح ميشود:

تبصره 1- چنانچه نماينده يا نمايندگان سؤالكننده چهل و هشت ساعت قبل از زمان حضور وزير درخواست تعويق بررسي سؤال خود را مكتوب به كميسيون ذيربط ارائه كنند، كميسيون ميتواند بررسي سؤال را فقط براي يكبار حداكثر به مدت يكماه به تعويق بيندازد.

ماده 5- در انتهاي ماده (209) قانون عبارت «و آييننامه داخلي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.» حذف ميشود و عبارت «با تأكيد بر موضوع سؤالات مطرح شده بدون ارجاع به كميسيون در اولين جلسه علني اعلام وصول ميشود» جايگزين ميگردد.

ماده 6- يك ماده بهشرح زير به عنوان ماده (234 مكرر) به قانون الحاق ميشود:

ماده 234 مكرر- هر يك از كميسيونها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (211)، (214) و (234) اين قانون را در قالب گزارش قضائي تهيه و حسب مورد فوراً از طريق هيأترئيسه به قوه قضائيه ارسال كند تا به صورت خارج از نوبت در دادسراي عمومي تهران مورد رسيدگي قرار گيرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پيگيري اداري موارد مذكور است و گزارش پروندهها را هر سهماه يكبار به اطلاع نمايندگان ميرساند.

تبصره- موارد مذكور در مواد (215) و (234) اين قانون طبق ماده (576) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم تعزيرات) مصوب 2/‏3/‏1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي مورد رسيدگي قرار ميگيرد.

طرح فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ يازدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ح

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-