فايل ضميمه :
        مقدمه
لايحه «تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» كه در جلسه علني 26 /12 /1397 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود و توسط شوراي نگهبان در نامه شماره 9509 /102 /98 مورخ 17 /1 /1398 مورد ايراد و ابهام قرار گرفت، در جلسه علني مورخ 2 /4 /1398 مجلس شوراي اسلامي مورد اصلاح قرار گرفته است و به منظور اعمال اصل 94 قانون اساسي و بررسي رفع ايرادات سابق شوراي نگهبان، براي اين شورا ارسال شده است. در ادامه به شرح و بررسي مواد اصلاحي مصوبه پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
ماده
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-