فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب‌ و خاك سيستان، اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، اصفهان، ايلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، خراسان شمالي، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، فارس، قزوين، قم، لرستان، مازندران، مركزي، هرمزگان، همدان، كردستان، كرمان، كرمانشاه، كهكيلويه و بويراحمد، گلستان، گيلان و يزد


آقاي عليزاده ـ دستور بعدي ‌اصلاح اساسنامه است. حدود (32) تا اصلاحيه‌ي اساسنامه از هيئت وزيران [مشتمل بر «اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب‌ و خاك سيستان»، «اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران»، «اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان»، «اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، اصفهان، ايلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، خراسان شمالي، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، فارس، قزوين، قم، لرستان، مازندران، مركزي، هرمزگان، همدان، كردستان، كرمان، كرمانشاه، كهكيلويه و بويراحمد، گلستان، گيلان و يزد»{1}] آمده است؛ منتها خوبي اينها در اين است كه همه‌اش يك‌جور است و فقط منبع اعتبار افزايش سرمايه‌شان با هم فرق مي‌كند؛{2} يعني آنچه كه مربوط به شركت آب منطقه‌اي فلان استان آمده است، [در مورد استان ديگر نيز آمده است]. تنها تفاوت اينها در اين است كه در مصوبه‌ي هيئت وزيران در مورد يك استان گفته است افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها تأمين مي‌شود، اما در مورد استاني ديگر گفته است از فلان محل تأمين مي‌شود. هيچ‌كدام از اينها هيچ‌گونه اشكالي ندارند. اگر آقايان قبول دارند ما اين اصلاح اساسنامه‌ها را رأي بگيريم. حضرات آقاياني كه به اين اصلاحات انجام‌شده در اين اساسنامه‌هاي سي و دوگانه‌ي شركت‌هاي آب منطقه‌اي ايرادي دارند بفرمايند.
آقاي ره‌پيك ـ منشأ اختيار دولت در اصلاح اين اساسنامه‌ها هم ‍‍[در مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان] بررسي شده كه گفته‌اند دولت مي‌توانسته اين اساسنامه‌ها را اصلاح كند.{3}
آقاي عليزاده ـ بله، منشأ اصلاحيه را هم گفته‌اند صحيح است. بله، اصلاحيه‌ها داراي مجوز قانوني هم هست و اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ اين اصلاحيه‌ها اشكالي ندارند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين اصلاحيه‌ها را خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي مي‌دانند بفرمايند.{4}

=====================================================================================================================

1. اصلاحيه مربوط به اساسنامه‌هاي مزبور همگي در تاريخ 23 /7/ 1393 به تصويب هيئت وزيران رسيدند و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (85) قانون اساسي براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شدند. اين مصوبات در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان، به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 92433 /50348، 92343/ 50348 و 92396/ 50348 همگي به تاريخ 17/ 8/ 1393 و در خصوص اصلاح اساسنامه‌هاي شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، اصفهان، ايلام، بوشهر، تهران و چهارمحال و بختياري، به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 92420 /50348، 92430/ 50348، 92390 /50348، 92405/ 50348، 92356/ 50348، 92375/ 50348، 92399/ 50348 و 92381 /50348 همگي به تاريخ 17/ 8/ 1393 به شوراي نگهبان ارسال شده است. همچنين اصلاح اساسنامه‌هاي شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان جنوبي، خراسان رضوي، خراسان شمالي، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، فارس، قزوين، قم و لرستان، به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 92384 /50348، 92413 /50348، 92386 /50348، 92401 /50348، 92363/ 50348، 92412 /50348، 92403 /50348، 92368 /50348، 92373 /50348 و 92352/ 50348 و در خصوص اصلاح اساسنامه‌هاي شركت سهامي آب منطقه‌اي مازندران، مركزي، هرمزگان، همدان، كردستان، كرمان، كرمانشاه، كهكيلويه و بويراحمد، گلستان، گيلان و يزد، به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 92416 /50348، 92364/ 50348، 92411/ 50348، 92348 /50348، 92347/ 50348، 92407 /50348، 92393 /50348، 92377 /50348، 92388 /50348، 92419/ 50348 و 92409 /50348 همگي به تاريخ 17/ 8/ 1393 به شوراي نگهبان ارسال شده است. شوراي نگهبان، پس از بررسي ‌همه‌ي اين مصوبات در جلسه‌ي مورخ 28 /8/ 1393، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبات با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب عنوان اساسنامه‌هاي مذكور در فوق، طي نامه‌هاي شماره 2617/ 102 /93، 2639/ 102/ 93، 2625 /102/ 93، 2621/ 102 /93، 2640 /102/ 93، 2630/ 102/ 93، 2647/ 102/ 93، 2632/ 102/ 93، 2638/ 102/ 93، 2649/ 102/ 93، 2643/ 102/ 93، 2637/ 102/ 93، 2645/ 102/ 93، 2636/ 102/ 93، 2623/ 102 /93، 2631/ 102 /93، 2641/ 102/ 93، 2648 /102/ 93، 2633/ 102 /93، 2628/ 102/ 93، 2620/ 102/ 93، 2644/ 102/ 93، 2634/ 102/ 93، 2642/ 102/ 93، 2629 /102/ 93، 2624/102/93، 2646 / 102 /93، 2619/ 102/ 93، 2627 /102/ 93، 2626/ 102/ 93، 2635 /102/ 93 و 2622/ 102 /93 همگي مورخ 3/ 9/ 1393 به هيئت وزيران اعلام كرد.

2. با توجه به اينكه در تمامي اين (32) مورد اساسنامه‌ي اصلاحي مربوط به شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي، صرفاً ماده (۶) آنها اصلاح شده است كه در متن يكي هستند و تفاوت آنها فقط در عنوان شركت، سرمايه‌ي شركت و محل افزايش سرمايه‌ي شركت است، تنها متن يكي از اين اساسنامه‌هاي اصلاحي (اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان) به صورت نمونه در اينجا ذكر مي‌شود. «هيئت وزيران در جلسه 23 /7/ 1393، به پيشنهاد شماره 100 /20 /51593/ 92 مورخ 17 /12 /1392 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377- تصويب كرد: متن زير جايگزين ماده (6) اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان موضوع تصويب‌نامه شماره 116577 / ت 37025 هـ مورخ 23/ 7/ 1386 مي‌شود:
ماده 6- سرمايه شركت مبلغ نود و دو ميليارد و نهصد و پنجاه و هشت ميليون و هفتصد هزار (92.958.700.000) ريال است كه به نه ميليون و دويست و نود و پنج هزار و هشتصد و هفتاد (9.295.870) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران است. افزايش سرمايه ياد شده از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها تأمين شده است.» براي آگاهي از متن ساير اساسنامه‌هاي اصلاحي، رجوع كنيد به سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان، بخش «اساسنامه‌هاي دولت»، قابل دسترسي در نشاني زير:
http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmAsasname.aspx

3. در اظهار نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان راجع به اصلاحيه‌ي اين اساسنامه‌ها آمده است: «... به نظر مي‌رسد مستندات تصويب و اصلاح «اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان» موجه بوده و مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
- اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران ... مصوبه‌ي حاضر به اصلاح ماده (6) اساسنامه مزبور پرداخته است كه به افزايش سرمايه‌ي شركت يادشده و محل تأمين اين افزايش سرمايه اختصاص دارد و از اين حيث مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
- در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان ... در اصلاح حاضر، مشابه دو اصلاحيه‌ي قبلي، هيئت وزيران قصد دارد تا با اصلاح ماده (6) اساسنامه اين شركت اقدام به افزايش سرمايه آن نمايد كه از اين جهت مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
- در خصوص اصلاح اساسنامه شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان‌هاي كشور ... در اصلاحات حاضر نيز، مشابه دو اصلاحيه‌ي قبلي، هيئت وزيران قصد دارد تا با اصلاح ماده (6) اساسنامه اين شركت‌ها اقدام به افزايش سرمايه‌ي آنها نمايد و لذا ضمن بيان سرمايه جديد اين شركت‌ها، به محل تأمين اين افزايش سرمايه پرداخته است كه از اين جهت مغايرتي با قانون اساسي ندارد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9308025 مورخ 27 /8/ 1393، صص 20-36، قابل مشاهده در آدرس زير: http://yon.ir/7GOEv

4. نظر شماره 2617/ 102 /93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92433/ 50348 مورخ 17 /8/ 1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2639/ 102/ 93 مورخ 3/ 9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92343 /50348 مورخ 17 /8/ 1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2625/ 102/ 93 مورخ 3/ 9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92396 /50348 مورخ 17 /8/ 1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب و برق خوزستان مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8 /1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2621/ 102 /93 مورخ 3/ 9 /1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92420 /50348 مورخ 17 /8 /1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8 /1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2640/ 102/ 93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92430/ 50348 مورخ 17/ 8/ 1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان غربي مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8 /1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2630 /102/ 93 مورخ 3/ 9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92390/ 50348 مورخ 17 /8 /1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي اردبيل مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2647 /102/ 93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92405/ 50348 مورخ 17 /8/ 1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي اصفهان مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/ 8 /1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2632 /102 /93 مورخ 3/ 9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92356 /50348 مورخ 17 /8/ 1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي ايلام مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2638/ 102/ 93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92375 /50348 مورخ 17 /8/ 1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي بوشهر مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2649 /102 /93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92399 /50348 مورخ 17 /8/ 1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي تهران مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2643/ 102/ 93 مورخ 3 /9 /1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92381 /50348 مورخ 17 /8 /1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي چهارمحال و بختياري مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2637/ 102/ 93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92384 /50348 مورخ 17 /8 /1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي خراسان جنوبي مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2645 /102 /93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92413 /50348 مورخ 17 /8/ 1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي خراسان رضوي مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2636 /102/ 93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92386 /50348 مورخ 17 /8/ 1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي خراسان شمالي مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2623 /102/ 93 مورخ 3/ 9 /1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92401 /50348 مورخ 17/ 8 /1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي زنجان مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2631/ 102 /93 مورخ 3/ 9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92363 /50348 مورخ 17 /8 /1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي سمنان مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2641/ 102 /93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92412 /50348 مورخ 17/ 8 /1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي سيستان و بلوچستان مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8 /1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2648 /102 /93 مورخ 3/ 9 /1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92403/ 50348 مورخ 17 /8 /1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي فارس مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2633/ 102/ 93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92368/ 50348 مورخ 17 /8 /1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي قزوين مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/ 8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2628 /102 /93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92373/ 50348 مورخ 17 /8 /1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي قم مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8 /1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2620 /102 /93 مورخ 3/ 9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92352/ 50348 مورخ 17 /8/ 1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي لرستان مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8 /1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2644 /102 /93 مورخ 3/ 9 /1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92416 /50348 مورخ 17 /8/ 1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي مازندران مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2634 /102 /93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92364/ 50348 مورخ 17 /8 /1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي مركزي مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2642 /102/ 93 مورخ 3 /9 /1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92411/ 50348 مورخ 17 /8/ 1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي هرمزگان مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2629/ 102 /93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92348/ 50348 مورخ 17 /8 /1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي همدان مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2624/ 102 /93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92347/ 50348 مورخ 17 /8/ 1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي كردستان مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/ 8 /1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2646/ 102 /93 مورخ 3 /9 /1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92407/ 50348 مورخ 17/ 8 /1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي كرمان مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/ 8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2619 /102 /93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92393/ 50348 مورخ 1 7/8 /1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي كرمانشاه مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/ 8 /1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2627/ 102 /93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92377 /50348 مورخ 17 /8/ 1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي كهگيلويه و بويراحمد مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/ 8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2626 /102 /93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92388 /50348 مورخ 17 /8 /1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي گلستان مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 /8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2635 /102 /93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92419/ 50348 مورخ 17 /8/ 1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي گيلان مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/ 8/ 1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
- نظر شماره 2622 /102 /93 مورخ 3 /9/ 1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 92409 /50348 مورخ 17/ 8 /1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي يزد مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/ 8 /1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-