فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3978
تاريخ: 60/8/28
بسم الله الرحمن الرحيم
نخست وزيري ـ معاونت محترم امور پارلماني‌
عطف به نامه شماره 100444 مورخ 60/26 در مورد سؤال بانك‌ملي نسبت به تفسير عبارتي از قانون ملي شدن بانكها مصوب 58/3/17 شوراي انقلاب نظر باينكه طبق اصل 73 قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است در صورتيكه نياز به تفسير باشد موضوع را از مجلس شوراي اسلامي استفسار نمائيد.%

دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-