فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3344
تاريخ: 1367/10/7
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
شوراي نگهبان در مقام تفسير اصل 76 قانون اساسي نظر تفسيري متفق عليه خود را بشرح ذيل اعلام ميدارد:
"اصل 76 قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان كه مافوق مجلس شوراي اسلامي ميباشند نمي‌شود".%ف

دبير شوراي نگهبان‌
محمد محمدي گيلاني‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-