فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 2690 / م ك
تاريخ : 9 / 13 / 1363 
ديوان عدالت اداري - هيات عمومي 
عطف به نامه شماره  هـ / 63 / 54 مورخ 1 / 11 / 1363 
پيوست عين پرونده كلاسه 63 / 54 عين تقاضاي بنياد مستضعفان نسبت به ابطال مورد تعارض موجود در قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 25 / 4 / 1358 با متن حكم حكومتي لازم الاتباع حضرت امام مدظله المالي كه در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته است بضميمه نظر حضرات آقايان فقهاء ارسال مي گردد . % 
لطفا وصول آن را اعلام فرماييد :
 سرپرست اداره كل دبير خانه 
سيد علي مرتضوي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-