فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2770/ 30/ 82
تاريخ: 24 /01/ 1382
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه­ شماره 66595/ 25321 مورخ 26/ 12/ 1381؛
«اساسنامه شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه­گذاري در بخش كشاورزي»
مصوب جلسه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/ 01/ 1382 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي­گردد:
عبارت « اتخاذ تصميم نسبت به كاهش و افزايش سرمايه صندوق» در تبصره (1) ماده (11) مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-