فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:20 /55240 / 19204
تاريخ: 25/ 8/ 1377
اصلاح اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختماني و ورزشي

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست اصلاحيه اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختماني ورزشي ـ موضوع تصويب­نامه شماره 27117/ت 323هـ مورخ 22/ 8/ 1373 ـ كه در جلسه مورخ 13/ 8/ 1377 هيأت وزيران به تصويب رسيده است براي اقدام معمول ارسال مي­شود.
حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور
سازمان برنامه و بودجه ـ سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/ 8/ 1377 بنا به پيشنهاد شماره 45628/1 مورخ 29/ 10/ 1376 سازمان تربيت بدني و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون «اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت» ـ مصوب 1369 ـ،تصويب نمود:
ماده (14) اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي به شرح زير اصلاح مي­شود:
ماده 14ـ هيأت مديره شركت مركب از (5) نفر مي­باشد كه به پيشنهاد رئيس مجمع و با تصويب مجمع عمومي براي مدت (2) سال انتخاب مي­شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-