فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي صفا ملكي عباداله‌زاده مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 2468/ 7/ 1 مورخ 21/ 3/ 1390 اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اردبيل.
بررسي : ظاهر آن است كه اداره استاندارد مذكور حق صدور بخشنامه مورد شكايت را دارا مي‌باشد و لذا بخشنامه مذكور قانوني بوده و خلاف شرع نمي‌باشد.
ولي اگر اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي اردبيل حق صدور بخشنامه را نداشته باشد عمل ايشان خلاف قانون مي‌باشد و تشخيص اين مطلب بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-