فايل ضميمه :
        ‌اظهارنظر كارشناسي در خصوص اصلاح اساسنامه‌شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان

مقدمه
اساسنامه سازمان آب و برق خوزستان نخستين بار در تاريخ 11 /03/ 1339 به تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين قبل از انقلاب رسيد. پس از آن اساسنامه جديدي در تاريخ 26 /12/ 1347 به استناد ماده (3) قانون تأسيس وزارت آب و برق مصوب 16 /12/ 1347 و ماده (2) قانون تأسيس شركت‌هاي بهره‌برداري از اراضي‌زير سدها مصوب 30 /2/ 1347 به تصويب كميسيون‌هاي آب و برق و دارايي و امور استخدام مجلسين سابق رسيد.
اساسنامه شركت مذكور مجدداً طي تصويب نامه شماره‌"9654ت‌28263ه" مورخ 12 /3/ 1382 با استناد به ماده (4) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379- تصويب و ابلاغ شد.
بر اساس تبصره ماده (6) اساسنامه مذكور، تغيير سرمايه اين شركت‌ها با رعايت قوانين مربوط و پس از تأييد مجمع عمومي فوق‌العاده و با تصويب هيأت‌وزيران امكان‌پذير خواهد بود.
بر همين مبنا هيأت وزيران تاكنون دو مرتبه اقدام به اصلاح ماده (6) اساسنامه سازمان مذكور نموده است، و از اين طريق در جلسات مورخ 11 /6/ 1386 و 20 /1/ 1391، سرمايه اين شركت‌ را افزايش داده است. لازم به ذكر در هر دو مورد، شوراي نگهبان مصوبه هيأت وزيران را تأييد نموده است.
در اصلاح حاضر، مشابه دو اصلاحيه قبلي، هيأت وزيران قصد دارد تا با اصلاح ماده (6) اساسنامه اين شركت اقدام به افزايش سرمايه آن نمايد كه از اين جهت مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-