فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 8516 /102 /97
تاريخ: 25 /11 /97
بسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 100458 /459 مورخ 16 /11 /1397 و پيرو نامه شمارۀ 7987/ 102/ 97 مورخ 28/ 09 /1397؛
طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 كل كشور
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهاردهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 24 /11 /1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
- علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد قبلي شورا كماكان به قوت خود باقي است.
عباسعلي كدخدائي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-