فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 1298 /ق مورخ 5/ 8/ 60 :
لايحه الغاء تبصره 3 ماده 11 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب كميسيون بيداري مجلس شوراي اسلامي در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغاير موازني شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان
حسين مهرپور
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-