فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست آقاي بهرام بيگلري مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند3 صورتجلسه شماره 357 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
بررسي: نظر اكثر اعضاء اين بود كه بند مورد شكايت خلاف شرع مي‌باشد زيرا مستلزم منع نمودن مالكين شرعي اموال در تصرف نمودن در اموال خود بوده و تصرف مالكين در اموال خويش را مشروط به اعطاء مقدار زيادي از اين اموال بصورت رايگان نموده است و لذا خلاف شرع مي‌باشد.
در مقابل نظر يكي از اعضاء اين بود كه وظيفه دولت و شهرداري تفكيك اراضي و اعطاء پروانه به مالكين بصورت مجاني نمي‌باشد و دولت و شهرداري تفكيك اراضي و اعطاء پروانه را (در اراضي بالاتر از 1000متر مربع ) مشروط به واگذاري 70% اراضي به شهرداري نموده است و مالكيني كه به صدد ساختن آپارتمان و انبوه‌سازي مي‌باشند لازم است به شرائط دولت و شهرداري نيز پايبند باشند.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-