فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست آقاي احد حسين‌پور به وكالت از آموزشگاه‌هاي رانندگي مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 27635/ 223 د مورخ 11 /8/ 1390 سازمان امور مالياتي.
بررسي: بخشنامه مذكور خلاف‌شرع دانسته نشد (در فرضي كه سازمان امور مالياتي حق جعل ماليات را دارا مي‌باشد)
توضيح اينكه آموزشگاه‌هاي رانندگي افرادي را جهت انجام تعليم رانندگي اجير نموده‌اند و درصدي از درآمد خود را به ايشان مي‌دهد و سازمان امور مالياتي نيز درصدي از اين درآمد را طلب مي‌نمايد و از اين مطلب خلاف‌شرعي لازم نمي‌آيد و در واقع بخشنامه مذكور به اين بر مي‌گردد كه همان‌گونه كه آموزشگاه‌هاي رانندگي درصدي را به افراد اجير‌شده خود مي‌دهند درصدي را نيز بعنوان ماليات بدهند و نحوه تقسيم درصد مالياتي در بين مجموع صددرصد درآمد آموزشگاه‌هاي رانندگي، به عهده خود آموزشگاه‌ها مي‌باشد.
البته در فرضي كه مقدار ماليات قرار داده شده موجب اجحاف گردد خلاف‌شرع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-