فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي مهدي محمودي‌راد مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بندهاي يك و سه بخشنامه شماره 2988 /410 مورخ 5/ 11/ 1370سازمان اوقاف و امور خيريه.
بررسي: اطلاق مصوبه نسبت به مواردي كه متولي منصوب از طرف واقف واجد شرايط لازمه بوده و به نحو صحيح و كامل عمل مي‌نمايد خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اينكه مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» بر نظارت استصوابي سازمان اوقاف و امور خيريه تأكيد مي‌نمايند و نظارت مذكور مستلزم اين مطلب نمي‌باشد كه سازمان اوقاف و امور خيريه داراي حق امضاء بوده باشد بلكه نظارت مذكور با جعل حق ديده اعمال بانكي مثلاً تحقق مي‌يابد و ضميمه نمودن شخص ديگر - ازطرف سازمان اوقاف و امور خيريه- به متولي خصوصاً در فرضي كه متولي بطور صحيح به وظيفه خود عمل مي‌نمايد وجهي نداشته و خلاف شرع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-