فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 63727/ت 511ه	
تاريخ ابلاغ: 17/ 12/ 1370	

اصلاح تبصره 3 ماده 21و مواد 28 و 29 اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران ( توانير ) مصوب 1347

هيات وزيران در جلسه مورخ 16/ 11/ 1370 بنا به پيشنهاد شماره 100/9463 مورخ 16/ 11/ 1370 وزارت نيرو و به استناد ماده ( 32 ) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 تصويب نمود :

تبصره ( 3 ) ماده ( 21 ) و مواد ( 28 ) و ( 29 ) اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران ( توانير ) مصوب 1347 به شرح زير اصلاح مي گردد :

1 - عبارت زير به انتهاي تبصره ( 3 ) ماده ( 1 2 ) الحاق مي گردد . 
"مدير عامل نيز مي تواند تمام يا بخشي از اين اختيارات را به هريك از مديران يا كاركنان شركت تفويض نمايد" .

2 - ماده ( 28 ) به شرح زير تغيير مي يابد : 
"ماده 28 - اسناد و اوراق بهادار شركت بايد به امضاي مدير عامل يا نماينده وي و نماينده منتخب هيات مديره برسد و قراردادها و اسناد تعهدآور شركت به امضاي مدير عامل يا نماينده وي خواهد رسيد . 
مكاتبات غير مالي واحكام و اسنادي كه مربوط به انجام اموراداري واستخدامي شركت مي باشد در حدود بودجه مصوب به امضاي مدير عامل يا نماينده اوخواهد رسيد" .

3 - عبارت زير به انتهاي ماده ( 29 ) اضافه مي گردد : 
"همچنين مدير عامل نمايندگي شركت در مجامع عمومي شركتها و موسساتي كه شركت توانير در آنها سرمايه گذاري نموده يا بنمايد را عهده دار مي باشد" .

اين تصويبنامه طبق نظريه شماره 2616 مورخ 10/ 12/ 1370 شوراي نگهبان مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد .

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-