فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 105147 / 49458 
تاريخ : 11 / 9 / 1393 
شوراي محترم نگهبان 
با سلام ، در اجراي اصل ( 85 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اساسنامه صندوق اشتغال و كار آفريني ايثارگران كه در جلسه 28 / 8 / 1393 هيئت وزيران به تصويب رسيده است ، به پيوست براي اقدام معمول ارسال مي شود . 

اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور 

وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وزارت امور اقتصادي و دارايي - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران - بنياد شهيد و امور ايثارگران 
هيئت وزيران در جلسه 28 / 8 / 1393 به پيشنهاد شماره 1282 / 820 / 400 مورخ 26 / 4 / 1392 بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده ( 32 ) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران - مصوب 1391 - اساسنامه صندوق اشتغال و كار آفريني ايثارگران را به شرح زير تصويب كرد : 

" اساسنامه صندوق اشتغال و كار آفريني ايثارگران " 
فصل اول - هدف و كليات 
ماده 1 - به منطور ايجاد ، توسعه و تقويت اشتغال و كار آفريني و حمايت از فرصت هاي شغلي ايثارگران شامل خانواده شاهد ( پدر ، مادر ، همسر و فرزند ) ، جانبازان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان ، صندوق اشتغال و كار آفريني ايثارگران كه در اين اساسنامه به اختصار " صندوق " ناميده مي شود به عنوان موسسه عمومي غير دولتي وابسته به بنياد شهيد و امور ايثارگران با شخصيت حقوقي ، مالي و اداري مستقل تشكيل و بر اساس مفاد اين اساسنامه فعاليت مي كند . 
ماده 2 - مركز اصلي صندوق در تهران است و در مراكز استان ها با تصويب هيئت امنا مي تواند شعبه يا نمايندگي ايجاد نمايد . 
فصل دوم - وظايف و اختيارات صندوق 
ماده 3 - وظايف و اختيارات صندوق به شرح زير تعيين مي شود : 
الف - اعطاي تسهيلات خود اشتغالي و حمايت از كار آفرينان در راستاي توانمند سازي و ايجاد اشتغال براي ايثارگران . 
ب - اعطاي تسهيلات اعتباري به صورت قرض الحسنه و كم سود به اشخاص حقيقي و حقوقي جهت ايجاد فرصت هاي شغلي جديد براي ايثارگران . 
پ - كمك به تأمين منابع مالي جهت فعالي هاي زير ساخت اشتغال و اجراي برنامه هاي حمايت از مجريان طرح هاي خود اشتغالي و كار آفريني براي ايثارگران . 

ت - كمك به تأمين و پرداخت يارانه سود و كار مزد به مجريان طرح هاي اشتغالزا و كار آفريني ايثارگران واجد شرايط . 
تبصره - اجراي وظايف و اختيارات فوق با رعايت سياست هاي شوراي عالي اشتغال صورت خواهد گرفت .
فصل سوم : منابع مالي صندوق 
ماده 4 - منابع مالي صندوق عبارت است از : 
الف - بودجه عمومي دولت 
ب - وجوه برگشتي از محل اقساط وام هاي اشتغال پرداختي به ايثارگران ( وجوه اداره شده ) 
پ - ساير منابع بنياد شهيد و امور ايثارگران ( منابع داخلي بنياد شهيد و امور ايثارگران ) 
ت - هدايا و كمك هاي نقدي و غير نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي 

فصل چهارم - اركان صندوق 
ماده 5 - اركان صندوق به شرح زير تعيين مي شود : 
الف - هيئت امنا 
ب - هيئت مديره 
پ - مدير عامل 
ت - بازرس 
الف ) هيئت امنا 
ماده 6 - اعضاي هيئت امناي صندوق به شرح زير تعيين مي شود : 
الف - رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران ( رييس ) 
ب - وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي يا معاون ذي ربط وي 
پ - وزير دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح يا معاون ذي ربط وي 
ت - وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون ذي ربط وي 
ث - معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يا معاون ذي ربط وي 
ج - رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا معاون ذي ربط وي 
چ - يك نفر از ايثارگران متخصص و آشنا به موضوع اشتغال و كار آفريني به انتخاب مركز تشكل هاي ايثارگران 
تبصره - يكي از معاونان رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران به انتخاب ايشان به عنوان دبير هيئت امنا تعيين مي شود . 

ماده 7 - جلسات هيئت امناي صندوق حداقل سالي دو بار با دعوت رييس هيئت امنا و يا با تقاضاي مدير عامل تشكيل خواهد شد . 
ماده 8 - وظايف و اختيارات هيئت امنا به شرح زير تعيين مي شود : 
الف - نظارت بر فعاليت هاي صندوق و سياستگذاري و تعيين خط مشي صندوق . 
ب - بررسي و تصويب برنامه هاي اجرايي سالانه صندوق به پيشنهاد هيئت مديره . 
پ - تصويب بودجه سالانه و متمم و اصلاحيه آن ، صورت هاي مالي و تشكيلات صندوق . 
ت - تأييد پيشنهاد اصلاح اساسنامه و ارايه آن به هيئت وزيران جهت طي مراحل قانوني تصويب . 
ث - تأييد پيشنهاد انحلال صندوق و ارايه آن به مراجع قانوني . 
ج - تصويب ايجاد شعبه و نمايندگي و تغيير اقامت گاه قانوني صندوق . 
چ -انتخاب و عزل و قبول استعفاي اعضاي هيئت مديره . 
ح - بررسي گزارش هاي سالانه هيئت مديره . 
خ - تصويب آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، اداري و استخدامي و ساير آيين نامه هاي مورد نياز صندوق ، با رعايت قوانين و مقررات مربوط . 
د - بررسي و تصويب ساير مواردي كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد مي گردد . 
ذ - ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط به عهده هيئت امنا مي باشد . 
ماده 9 - در موارد ضروري جلسات هيئت امنا به طور فوق العاده به پيشنهاد رييس هيئت امنا يا به در خواست هيئت مديره تشكيل خواهد شد . 
ماده 10 - جلسات هيئت امنا با حضور رييس و چهار نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضرين معتبر خواهد بود . 
ب ) هيئت مديره 
ماده 11 - هيئت مديره مركب از پنج نفر عضو است كه دو نفر آن عضو علي البدل مي باشد و به پيشنهاد رييس هيئت امنا و تصويب هيئت امنا براي مدت سه سال انتخاب و با حكم رييس هيئت امنا منصوب مي شوند . هيئت مديره در اولين جلسه از بين اعضاي خود يك نفر را به عنوان رييس هيئت مديره انتخاب مي نمايد . 
تبصره 1 - انتخاب مجدد اعضاي هيئت مديره براي دوره يا دوره هاي بعد بلامانع است . 
تبصره 2 - جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يك بار با دعوت كتبي رييس هيئت مديره تشكيل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر خواهد بود . 

تبصره 3 - شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات الزامي است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره و بدون اطلاع قبلي ، تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه غير متوالي ( در طول يك سال ) در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود . 
تبصره 4 - در صورت فوت ، استعفا ، عزل ، حجر و يا هرگونه ممنوعيت قانوني هر يك از اعضاي هيئت مديره ، هيئت امنا مطابق مقررات اين اساسنامه تصميم گيري خواهد نمود . 

ماده 12 - وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين مي شود : 
الف - پيگيري و اجراي مصوبات و امور محوله از سوي هيئت امنا . 
ب - انتخاب و پيشنهاد مدير عامل به رييس هيئت امنا به منظور انتصاب . 
پ - تصويب آيين نامه اجرايي و دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيلات اشتغال . 
ت - تهيه و تنظيم برنامه و بودجه و خط مشي سالانه صندوق و ارايه به هيئت امنا براي تصويب . 
ث - ارايه پيشنهاد اصلاح اساسنامه به هيئت امنا . 
ج - ارايه پيشنهاد انحلال صندوق به هيئت امنا . 
چ - تصويب گزارش هاي مربوط به عملكرد و صورت هاي مالي صندوق كه توسط مدير عامل به صورت سالانه يا فوق العاده ارايه مي شود . 
ح - ارايه گزارش سالانه به هيئت امنا و گزارش مالي به حسابرس مستقل و بازرس . 
خ - اتخاذ تصميم نسبت به عقد قرار داد با سازمان ها ، مؤسسات دولتي و نهاد هاي عمومي ، بانك ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و تغيير ، تبديل ، فسخ و اقاله آن در چار چوب قوانين و مقررات مربوط . 
د - اتخاذ تصميم و پيگيري در مورد وصول مطالبات صندوق . 
پ ) مدير عامل 
ماده 13 - مدير عامل از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن براي مدت سه سال به پيشنهاد و انتخاب هيئت مديره و توسط رييس هيئت امنا منصوب مي گردد و انتصاب مجدد وي براي دوره هاي بعد بلامانع است . 
ماده 14 - مدير عامل در حدود اختياراتي كه از طرف هيئت مديره و در چار چوب اساسنامه به وي تفويض مي گردد نماينده صندوق محسوب شده و داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد : 
الف - اجراي مصوبات هيئت مديره و انجام امور اجرايي صندوق . 
ب - نمايندگي صندوق در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و مراجع قضايي و قانوني و دستگاه هاي دولتي و غير دولتي و نيز اقامه هر گونه دعاوي حقوقي و جزايي و دفاع از دعاوي مطروحه در محاكم در خصوص حقوق و منافع صندوق با حق توكيل مكرر به غير . 
پ - ارايه پيشنهاد صلح و سازش و ارجاع دعوا به داوري و استرداد دعوا به هيئت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط . 
ت - تهيه و تنظيم بودجه سالانه و صورت هاي مالي و گزارش عملكرد سالانه براي ارايه به هيئت مديره . 
ث - افتتاح و بستن حساب در بانك ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با انجام تشريفات قانوني و رسيدگي به حساب هاي مالي و وصول مطالبات با تصويب هيئت مديره . 
ج - انعقاد هر گونه قرار داد به نام صندوق با رعايت ماده ( 16 ) اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط . 
ت- بازرس 
ماده 15 - هيئت امنا ، سازمان حسابرسي و يا يكي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلي و يك موسسه ديگر را به عنوان حسابرس و بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد . 
فصل پنجم - ساير مقررات 
ماده 16 - كليه قرار داد ها ، چك ها ، اسناد و اوراق مالي و اعتباري و اسناد تعهد آور صندوق با امضاي ثابت مدير عامل و يكي ديگر از اعضاي هيئت مديره به تعيين هيئت مديره همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و ساير اسناد و مكاتبات با امضاي مدير عامل ، معتبر است . 
ماده 17 - سال مالي صندوق از اول فروردين هر سال تا پايان اسفند همان سال مي باشد . اولين سال مالي از بدو تأسيس تا پايان اسفند ماه همان سال مي باشد . 
اسحاق جهان گيري 
معاون اول رييس جمهور
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-