فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        نظريه شوراي نگهبان

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 2266ه‍/ ب مورخ 19/ 2 /78 موضوع سود تسهيلات مالي در ماده 2 تصويب‌نامه شماره 73206/ت20840ه‍ مورخ 21 /11 /77 هيئت وزيران به شركت بلژيكي در جلسه مورخ 17 /5 /78 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و نظر فقها به شرح زير اعلام مي‌گردد:
گرچه در ماده 1 تصويب‌نامه تصريح به وام بودن اموال تقديمي به شركت بلژيكي نشده است اما با توجه به اينكه پرداخت اصل آن همراه با سودش در ماده 2 آمده است فلذا دادن اين اموال مصداق اعطاي وام است و سود آن ربا است و خلاف موازين شرع مي‌باشد.

دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-