فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 8846
تاريخ: 1366/7/8
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به شماره 29988/250/د.ه‍ مورخ 22/ 4/ 1366:
موضوع سؤال در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت اينك‌ نظريه اكثريت اعضاء شورا بشرح ذيل اعلام ميشود.
"آنچه از اصل هفتاد قانون اساسي استفاده ميشود اينست كه مقامات مذكور در اين اصل حق شركت در جلسات مجلس شوراي اسلامي را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بيان مي‌نمايند. زايد بر اين چنانچه در آيين‌نامه حقي براي آنها مقرر شود گرچه بموجب قانون اساسي نيست با قانون اساسي مغايرت ندارد".%
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-