فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 29944/ت 401ه	شماره انتشار : 14539 	
تاريخ ابلاغ: 02/ 11/ 1373	تاريخ روزنامه رسمي : 09/ 11/ 1373	

هيات وزيران درجلسه مورخ 4/ 10/ 1373 بنابه پيشنهاد مشترك شماره 188/و مورخ 14/ 1/ 1373 وزارت هاي فرهنگ وآموزش عالي وبهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ، به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون صندوق رفاه دانشجويان ـ مصوب 1371 ـ اساسنامه صندوق ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان
مصوب 04/ 10/ 1373

ماده 1 - صندوق رفاه دانشجويان كه دراين اساسنامه صندوق ناميده مي شود ، داراي شخصيت حقوقي مستقل است وحسب مورد به وزارت هاي فرهنگ وآموزش عالي وبهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وابسته ومحل آن درتهران است . صندوق ياد شده زيرنظرهيات امناي موضوع ماده ( 4 ) قانون صندوق رفاه دانشجويان ـ كه از اين پس قانون ناميده مي شود ـ اداره مي شود .

ماده 2 - صندوق داراي اركان زير است : 
1 - هيات امنا . 
2 - رئيس صندوق .

ماده 3 - وظايف واختيارات هيات امنا به شرح زير است : 
الف : سياستگذاري وتعيين خط مشي صندوق وچگونگي بهره برداري از وجوه آن . 
ب : تصويب بودجه و ترازنامه سالانه و اعتبارات و صورت منابع و مصارف وجوه . 
ج : ارائه پيشنهاد تاييد يا تغييرتشكيلات صندوق تصويب بـه سازمان اموراداري واستخدامي كشوربراي تصويب . 
د : هماهنگي درتعيين درصد دانشجويان متقاضي وام ، ( نوع و ميزان ) وام وكمك به دانشجويان مشمول دريافت در داخل وخارج كشور باهماهنگي دو وزارت ياد شده . 
هـ : هماهنگي درتعيين مبلغ وچگونگي بازپرداخت وامها واجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجويي . 
و : تصويب آيين نامه هاي اجرايي صندوق بارعايت قوانين ومقررات مربوط . 
ز : انتصاب رئيس صندوق به پيشنهاد رئيس هيات امناوتصويب هيات ياد شده . 
ح : تعيين نمونه ونوع تعهد استفاده كنندگان ازمزاياي صندوق . 
ط : تصويب ضوابط مربوط به سرمايه گذاري براي ايجاد درآمد ونيل به خودكفايي صندوق .

ماده 4 - جلسات عادي هيات امنا سالي دوبار به پيشنهاد رييس صندوق وموافقت وزير مربوط به منظور استماع گزارش اقدامات انجام شده وبررسي وتصويب صورتهـاي مالي سال قبل واتخاذ تصميم درسايرموارد تشكيل مي شود . 
هرجلسه باحضور حداقل 4 نفر ازاعضا رسميت مي يابد وتصميمات با حداقل سه راي موافق اعضاي حاضر درجلسه معتبر است .

تبصره ـ رييس هيات امنا مي تواند جلسه فوق العاده تشكيل دهـد ، دراين صـورت بايد حداقل يك هفته قبل ازتاريخ تشكيل جلسه ازاعضا به صورت كتبي دعوت به عمل آيد .

ماده 5 - رئيس صندوق بالاترين مقام اجرايي صندوق است كه وظايف واختيارات خود را با رعايت قوانين ومقررات مربوط انجام مي دهد . اهم وظايف واختيارات وي عبارتند از : 
الف : اجراي كليه مصوبات هيات امنا . 
ب : نمايندگي صندوق دركليه مراجع اداري وقضايي باحق توكيل غير بـراي استيفاي حقوق صندوق درحدود مقررات . 
ج : ارائه گزارش عملكرد سالانه صندوق به هيات امنا . 
د : ارائه ترازنامه وصورت منابع ومصارف تركيبي سالانه به هيات امنا براي تصويب كه توسط ذي حساب حداكثر تا قبل از شروع سال تحصيلـي بعـد تهيـه و ارائـه مي شود .

ماده 6 - سال مالي هرصندوق از اول فروردين هرسال لغايت اسفند ماه همان سال است .

ماده 7 - وجوه صندوق درحساب خاصي كه در يكي ازبانكهااز طريق خزانه افتتاح مي شود نگاهداري و كليه پرداختها با صدور چك ازحساب يادشده صورت مي گيرد و به حساب هريك از دانشجويان درشعبه بانك واريز مي شود .

ماده 8 - موجودي مصرف نشده پايان هرسال مالي صندوق به عنوان مازاد به سال مالي بعد انتقال وهمراه منابع مالي ديگر درسال مالي بعد به مصرف مي رسد .

ماده 9 - امورمالي هرصندوق تابع مفاد قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وتحقيقاتي است وهيات امنا و رييس هر صندوق همان وظايـف واختيارات هيات امنا وروساي دانشگاهها درقانون ياد شده را دارا هستند .

تبصره ـ سه درصد ازعوايد اختصاصي صندوق به منظور توسعه وتجهيزامكانات فعاليت هاي كمي وكيفي صندوق رفاه دانشجويان ازشمول قانون محاسبات عمومي وسايرمقررات عمومي دولت مستثني است ومصرف آن تابع ضوابطي است كه به تصويب هيات امنا مي رسد .

ماده 10 ـ كليه اسناد واوراق مالي صندوق با امضاي رييس صندوق ومسوول امورمالي معتبراست.

ماده 11 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تسهيلات لازم براي ارسال وجوه پرداختي به دانشجويان شاغل تحصيل درخارج ازكشور را درقالب اعتبارات ارزي مصوب فراهـم مي سازد .

ماده 12 ـ دانشجويان شاغل به تحصيل دوره روزانه در دانشگاهها وموسسات آموزشي وپژوهشي داخل كشور ودانشجويان شاغل به تحصيل در رشته هاي مورد نياز دردانشگاهها وموسسات آموزش عالي معتبرخارج ازكشور باتوجه به استعداد واستحقاق مالي و عدم دريافت بورس ، كمك يا وام از سازمان هاي ديگر ، همچنين عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت اجرت باشد و جهاتي كه پرداخت وام يا كمك را ايجاب كند ، بـارعايت ضوابط مقرر ازطرف هيات امنا وحدود امكانات صندوق از وام مربوط استفاده مي كنند .

ماده 13 ـ اموردانشجويي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي كشور مسؤول اخذ سند تعهد هستند ودرصورت تخلف متعهد ، صندوق حق درخواست اجراي مفاد سند راازمراجع ذي ربط دارد .

ماده 14 ـ دانشجويان شاغل به تحصيل خارج ازكشور سند تعهد خود را طبق مقـررات مصوب هيات امنا نزد نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران درخارج تنظيم مي كنند .

ماده 15 ـ دانشجويان وفارغ التحصيلاني كه به نحوي ازمزاياي صندوق بهره مند وبه درجه رفيع شهادت نايل يا جانباز 70% وبالاتر مي شوند حسب مورد براساس اعلام بنياد شهيدانقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان وجانبازان از كليه ديون خود به صندوق بري الذمه مي شوند .

ماده 16 - تسليم اصل مدرك تحصيلي و ريز نمرات استفاده كنندگان از كمك يـا وام فقط بعد ازاسترداد كلي بدهي وانجام تعهدات قانوني ديگرامكان پذيراست .

ماده 17 - كليه دستگاهها ، نهادها وارگان هاي دولتي وموسسات تعاوني وخصوصي ، همچنين اشخاص حقيقي وحقوقي كه به هرطريق يا درهرزمان ازخدمات بهره مندان ازمزاياي صندوق استفاده مي نمايند يااقدام به صدور پروانه مجوز كاروعضويت سازمان نظــام پزشكي ، ايجاد كارگاه ، فروشگاه وغيره يا گذرنامه مسافرت به خارج از كشورمي كنند مكلفند برطبق دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك وزارتهاي فرهنگ وآموزش عالي و بهداشت و درمان وآموزش پزشكي به تصويب هيات وزيران مي رسد درمورد كسرو واريز بــدهـي فارغ التحصيلان به صندوق همكاري كنند .

ماده 18 ـ ازتاريخ تصويب اين اساسنامه كليه مقررات مغاير لغو مي شود .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 7334 مورخ 17/ 10/ 1373 شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است .

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-