فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        109029
1390/5/29

بسمه تعالي

حضرت آيت­الله جنتي (دام ظله العالي)
دبير محترم شوراي نگهبان

سلام عليكم
با احترام بازگشت به نامه شماره 90/30/43046 مورخ 90/5/5 قائم مقام محترم دبير آن شورا و پيرو نامه شماره 8029-90/م مورخ 1390/3/18 معاونت حقوقي رياست جمهوري و 90/4330/م مورخ 1390/5/3 اينجانب در خصوص استعلام از اصل (138) قانون اساسي مبني بر اينكه:
اولاً ـ با توجه به اينكه طبق اين اصل، تنظيم آيين­نامه­هاي اجرايي توسط هيأت وزيران يا هر يك از وزيران و يا كميسيون­هاي وزراء صورت مي­پذيرد (و همچنين با عنايت به اصل (57) و اصول 156، 157 و 158 قانون اساسي) آيا آيين­نامه­هاي مصوب رئيس قوه قضاييه مي­تواند متضمن تكليفي براي دستگاه­هاي اجرايي از جمله اوامر، نواهي در امور اجرايي يا نحوه توزيع وظايف اجرايي و اعتبارات مصوب دستگاهي باشد؟
ثانياً ـ در مواردي كه به موجب قانون عادي تصويب آيين­نامه اجرايي به مرجعي غير از هيأت وزيران سپرده شده است آيا دولت مي­تواند به استناد اصل (138) قانون اساسي در همان موضوع و به منظور هماهنگي دستگاه­هاي اجرايي در انجام وظايف اداري و يا تأمين اجراي همان قانون آيين­نامه يا تصويب­نامه وضع نمايد؟
خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد كه موضوع در جلسه شوراي محترم نگهبان مطرح گرديده و نظريه تفسيري آن شوراي محترم در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي اعلام گردد.

محمود احمدي نژاد
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-