فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 1521/ 21/ 74
تاريخ:11/ 8111374

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 35095/ 15144 مورخ 26/ 10/ 1374و 49584/ 15144 مورخ 9/ 8/ 1374 و پيرو نامه شماره 1168 مورخ 17/ 8/ 1374::
اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ايران كه مجددا "وبا اصلاحاتي در جلسه مورخ 5/9/1374 به تصويب هيئت وزيران رسيده است در جلسه مورخ 11/11/ 1374 شوراي نگهبان مطرح شد و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-