فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 28/ 6/ 1360
مركز اسناد انقلاب اسلامي‌
عطف به نامه شماره 3525/ 60 مورخ 26/ 6/ 60:
موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح شد. نظر اكثريت اعضاي شورا به اين شرح اعلام مي‌شود:
«به طور كلي اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرّض به حيثيّت اشخاص طبق اصل 22 قانون اساسي در غير مواردي كه قانون تجويز مي‌نمايد، جايز نيست».
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-