فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 92/30/51516

تاريخ: 1392/5/23

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 9548/‏92/‏م37065 مورخ 09/‏04/‏1392؛

اساسنامه سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح

مصوب جلسه مورخ يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و دو هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 23/‏05/‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-