فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    تاريخ: 09/ 8/ 1369
شماره: 94718
رياست جمهوري
باسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان
نامه شماره 7/ 0884 مورخ 12/ 7/ 1369 آن شورا در خصوص مغايرت ماده (17) اساسنامه سازمان چاي كشور با اصل 141 قانون اساسي، در جلسه مورخ 15/ 7/ 1369 هيات وزيران مطرح و عبارت "به استثناي مؤسسات خيريه" از قسمت اخير ماده (17) حذف گرديد.
                            حسن حبيبي
                             معاون اول رئيس جمهور
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-