فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره :  4272 / 102 / 94 
تاريخ : 6 / 8 / 1394
بسمه تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شمارۀ 61278 / 51604 مورخ 17 / 05 / 1394 و پيرو نامۀ شمارۀ 640 / 102 / 94 مورخ 20 / 02 / 1394 ؛
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ارس(سهامي خاص)

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 06 /08/ 1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-