فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 44032/ت31529ه		
تاريخ ابلاغ: 20/ 08/ 1383	

اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي سرمايه گذاري خارجي ايران
مصوب 19/ 07/ 1383

هيئت و زيران در جلسه مورخ 19/ 7/ 1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي ، موضوع نامه شماره 55739/7195هـ/ب مورخ 28/ 6/ 1383 تصويب نمود :

اساسنامه شركت مادرتخصصي سرمايه گذاريهاي خارجي ايران موضوع تصويب نامه شماره 54234/ت29301هـ مورخ 15/ 10/ 1382 به شرح ذيل اصلاح مي گردد : 
در بند « ط » ماده ( 14 ) بعد از عبارت « مواردي كه » عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط » اضافه مي گردد .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 8788/ 30/ 83 مورخ 7/ 8/ 1383 شوراي نگهبان به تأ ييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاو ن او ل رييس جمهور - محمد رضا عارف
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-