فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان


مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان» در تاريخ 17/ 5/ 1395 اعلام وصول و در جلسه علني مورخ 3 /9 /1395 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. در ادامه به بيان نكات اين موافقت‌نامه مي‌پردازيم.

شرح و بررسي
1. باتوجه به پيش‌بيني لزوم رعايت اصول 77 و 139 قانون‌اساسي در اجراي اين موافقت‌نامه، در تبصره ماده واحده، موافقت‌نامه مذكور از اين حيث فاقد ايراد به‌نظر مي‌رسد.
2. تذكر- واژه «حقوقي» در عبارت «تعيين دقيق حقوقي گمركي» مذكور در پاراگراف دوم مقدمه بايد به واژه «حقوق» تغيير يابد.
3. تذكر- در بند «پ» ماده (1) واژه «تراباري» بايد به واژه «ترابري» اصلاح شود.
4. تذكر- در بند «2» ماده (18) واژه «برخوار» بايد به واژه «برخوردار» و در بند «6» اين ماده نيز واژه «كنند» بايد به واژه «كند»اصلاح شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-