فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك


مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه همكاري­هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك» كه در جلسه مورخ 2 /9/ 1395 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده، در اجراي اصل 94 قانون اساسي براي شوراي نگهبان ارسال شده است.

شرح بررسي
با توجه به اينكه بر طبق تبصره ذيل ماده واحده مصوبه‌ي مجلس، در اجراي اين موافقت‌نامه رعايت اصول 77 و 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌صورت كلي الزامي دانسته شده است؛ موافقت‌نامه حاضر از اين
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-