فايل ضميمه :
        8ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو

1ـ سوابق موضوع
الف ـ مصوبه اول دولت
ماده 8 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
12 ـ تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو 
ب ـ ايراد اول شوراي نگهبان 
اطلاق عبارت «تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض» در بند (12) ماده (8) از حيث بدون ضابطه بودن ، مغاير اصل85 قانون اساسي شناخته شد.
ج ـ مصوبه دوم دولت 
بند (12) ماده (8) به شرح زير اصلاح مي شود:
12 ـ پيشنهاد ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو جهت تصويب هيئت وزيران
د ـ ايراد دوم شوراي نگهبان
علي رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد شورا در مورد بند (12) ماده (8) كماكان به قوت خود باقي است.
هـ ـ مصوبه سوم دولت
بند (12) ماده (8) حذف مي شود.
2ـ اظهار نظر كارشناسي
با عنايت به مفاد ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ (سازمان هر منطقه مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي، ‌آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي ساكن منطقه عوارض اخذ نمايد.)، لذا مصوبه سوم دولت در اين راستا تصويب شده است كه حذف بند (12) ماده (8) خللي به صلاحيت دولت در وضع عوارض وارد نمي كند، لذا حذف آن ايراد شوراي نگهبان را برطرف مي‌كند، مگر آنكه شوراي نگهبان به اصل صلاحيت دولت در تعيين عوارض ايراد داشته باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-