فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 892 /21 /79 تاريخ 3 /7 /1379

رياست‌ محترم‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي

با سلام
با توجه‌ به‌ نامه‌ شمارة‌ 1813/ د/ ش‌ مورخ‌ 25 /5 /1379 دبير محترم‌شوراي‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ مبني‌ بر ارائه‌ متني‌ به‌ اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ جهت‌ تفسير اصل‌ 24 قانون‌ اساسي‌ موضوع‌ در جلسة‌ مورخ‌ 23/ 6 /1379 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و به‌ شرح‌ زير اظهار نظر گرديد:
«مطابق‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ تفسير هريك‌ از اصول‌ آن‌ انحصاراً بر عهده‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌ و هيچ‌ مرجع‌ ديگري‌ حق‌ تفسير هيچ‌ يك‌ از اصول‌ قانون‌ اساسي‌ را ندارد.»
لذا مقتضي‌ است‌ دستور فرمايند موضوع‌ در دستور كار قرار نگرفته‌ و اقدامي‌ ناسازگار با قانون‌ اساسي‌ به‌ عمل‌ نيايد.

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-