فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 4570
تاريخ :61/3/6

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارت محترم امور اقتصادي و دارائي

عطف به نامه شماره 1425 مورخ 61/2/11 در خصوص استعلام آن وزارت نسبت به استفاده از وام در صورت تمديد مهلت موافقت­نامه­ها با توجه باينكه نظير همين استعلام قبلاً از طرف وزارت نيرو بعمل آمده و شوراي نگهبان پاسخ داده است، اينك فتوكپي نامه شماره 1109/400 مورخ 60/11/27 وزارت نيرو و جوابيه شوراي نگهبان به شماره 4299 مورخ 11/28 بپيوست ارسال ميگردد تا با استفاده از آن رفع اشكال گردد، در غير اينصورت مجدداً مكاتبه فرمائيد.%

قائم مقام دبير شوراي نگهبان
محسن هادوي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-