فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 8131
تاريخ: 3/ 4/ 1366
رياست محترم ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره ه ـ 66/4 مورخ 6/ 2/ 1366:
بند الف ماده 6 آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى در جلسه شوراى نگهبان مطرح و مورد بررسى قرار گرفت و به
نظر اكثريت آقايان فقها، شرط مذكور در بند الف ماده 6 آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى مغاير با موازين شرعى است.
دبير شوراى نگهبان
لطف‏اللّه‏ صافى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-