فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 28 مهر 1375
 
كلاسه پرونده: 35/ 67
 
شماره دادنامه: 75/ 168
 
موضوع رأي: ابطال دستورالعمل شماره 31/ 3/ 5759/1- 14/ 3/ 67 استانداري اصفهان.
 
شاكي: آقاي محسن گيتي ـ آقاي رحمتالله قاسمي.
 
مقدمه:
شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، دستورالعمل شماره 31/ 3/ 5759/1- 14/ 3/ 67 استانداري اصفهان به ضمن آن مقرر داشته از املاك تفكيكي يك قطعه جبراً و بر خلاف موازين شرعي به ملكيت شهرداري درآيد و اين اضافه بر هزينههاي دريافتي مربوط به تفكيك املاك ميباشد و در آن رعايت كسب نظر موافق مالك قيد نشده است و از طرفي مورد تأييد مجلس و شوراي نگهبان نيز مسلماً نخواهد بود تقاضاي ابطال دستورالعمل فوقالذكر را دارم. شهردار نطنز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3672- 6/ 9/ 70 اعلام داشتهاند، اين شهرداري دستورالعمل شماره 31/ 3/ 5759/1- 14/ 3/ 67 را در مورد پلاك شماره 51/ 470 واقع در محل بلوار طالقاني متعلق به ورثه منبيني به مرحله اجرا نگذاشته است و مالكين پلاك نيز همانطور كه در نامه شماره 1785- 7/ 5/ 70 اين شهرداري ارسال گرديده از شكايت خود عليه شهرداري صرفنظر نمودهاند و هنوز از طريق اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان نطنز پلاك مورد بحث تفكيك نشده است. مديركل دفتر فني استانداري اصفهان طي نامه 6463/1- 13/ 4/ 71 در پاسخ به شكايت اعلام داشتهاند مصوبه شماره 31/ 3/ 5759/1- 14/ 3/ 67 در خصوص تأييد طرحهادي شهر نطنز بوده كه اختيار تأييد طرحهاي فوق از طرف وزارت كشور به استانداري به قائممقامي شوراي اسلامي شهر تفويض شده است، بديهي است ضوابط طرحهاي هادي نيز به منظور انجام امور شهرسازي شهرها تهيه و تدوين و ابلاغ ميگردد. 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسيپور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. 
راي هيات عمومي:
نظربه اينكه شكايت و موضوع آن متضمن تحقق و اجتماع شرايط مقرر در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري نيست، موضوع قابل طرح در هيأت عمومي ديوان تشخيص نگرديد. 

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
اسماعيل فردوسيپور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-