فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مصوب 20/‏6/‏1390

مقدمه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل 85 قانون اساسي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ـ مصوب 1377ـ «اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران» را به پيشنهاد وزارت نيرو جهت بررسي در دستور جلسه مورخ 20/‏6/‏1390 قرار داد و اصلاحات لازم را در اين اساسنامه به تصويب رساند. پس از آن، اين اصلاحيه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل 85 جهت بررسي عدم مغايرت مفاد مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه در جلسه مورخ 25/‏8/‏1390 خود، با اعلام عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي، نظر خود را طي نامه شماره 44520/‏30/‏90 مورخ 26/‏8/‏1390 به هيئت وزيران اعلام كرد. ******* مصوبه هيئت وزيران: 20/‏6/‏1390{1} تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 25/‏8/‏1390 متن زير به عنوان ماده (34) به اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران، موضوع تصويب‌نامه شماره 2730/‏ت 28225 ه‌ مورخ 20/‏3/‏1382 اضافه مي‌شود: ماده 34ـ شركت مجاز است بابت راهبري و مديريت منابع آب كشور و ارائه خدمات موضوع ماده (7) با تصويب مجمع عمومي به ميزان دو درصد از درآمدهاي شركت‌هاي آب منطقه‌اي و استاني و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان و شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران را در قالب بودجه سالانه به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خود دريافت و با توجه به امكانات فني، علمي و تحقيقاتي خود خدمات لازم را در زمينه‌هاي مرتبط با فعاليت شركت به ساير دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتي يا خصوصي در قبال حق‌الزحمه ارائه نمايد. ديدگاه عدم مغايرت هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي، اظهارنظري ارائه نكردند. نظر شوراي نگهبان مصوبه مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. نظر نهايي شوراي نگهبان مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ======================================================================================== 1. مصوبه مذكور طي نامه شماره 135590/‏‏45467 مورخ 9/‏‏7/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 44520/‏‏30/‏‏90 مورخ 26/‏‏8/‏‏1390 به هيئت وزيران اعلام شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-