فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 12237/ 30/ 84	
تاريخ: 4/ 3/ 1384

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 11151/ 32796 مورخ 28/ 2/ 1384؛
اصلاحيه اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن
مصوب جلسه مورخ سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/ 3/ 1384 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-