فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 4523/ت24410هـ	شماره انتشار : 16365 	
تاريخ ابلاغ: 09/ 02/ 1380	تاريخ روزنامه رسمي : 17 /02/ 1380	


هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/ 1/ 1380 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، موضوع نامه شماره1021926 مورخ 28/12/ . 1379 و به استناد ماده ( 8 ) قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن - مصوب 1379 - اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران
مصوب 08/ 01/ 1380

ماده 1 - سازمان صنايع كوچك ايران كه در اين اساسنامه به طور اختصار « سازمان » ناميده مي شود ، به منظور افزايش اشتغال صنعتي و حمايت از واحدهاي كوچك بخش غير دولتي در جهت توسعه مناطق كمتر توسعه يافته و همچنين سياستگذاري و تنظيم حمايت هاي لازم از صنايع كوچك تشكيل مي شود . سازمان داراي شخصيت حقوقي مشتمل بوده و به صورت مؤسسه دولتي وابسته به وزارت صنايع و معادن و بر اساس مقررات اين اساسنامه اداره مي شود .

ماده 2 - مركز اصلي سازمان در تهران است و در صورت لزوم مي تواند با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، نسبت به تشكيل واحدهاي سازماني مورد نياز در سازمان صنايع و معادن استان ها اقدام نمايد .

ماده 3 - سازمان از لحاظ مقررات اداري و استخدامي مشمول مقررات موضوع ماده ( 13 ) قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مي باشد .

ماده 4 - ضوابط مربوط به تعيين و تشخيص صنايع كوچك و حدود مسووليت هر يك از دستگاههاي اجرايي در اين رابطه به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع و معادن ، جهاد كشاورزي و بازرگاني و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 5 - اهم وظايف سازمان عبارتند از :

الف - تدوين سياست ها و خط مشي هاي صنايع كوچك در چهارچوب سياست كلي صنعتي كشور و پيشنهاد به مراجع مربوط .

ب - هدايت و حمايت از صنايع كوچك در جهت افزايش سطح اشتغال ، بهبود روش هاي توليد ، كاهش ضايعات و رعايت ضوابط زيست محيطي و بالابردن مهارت كاركنان اين بخش .

پ - بررسي و شناخت مشكلات و نارسايي هاي موجود در ايجاد و توسعه صنايع كوچك و ارايه راهكارهاي مناسب در جهت رفع آنها .

ت - فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايه گذاري بخش غير دولتي در صنايع كوچك .

ث - انجام بررسي هاي لازم به برقراري ارتباط و هماهنگي لازم بين صنايع كوچك با يكديگر و همچنين با صنايع متوسط بزرگ .

ج - مطالعه ، بررسي و پيشنهاد مقررات و راهكارهاي قانوني براي ايجاد و توسعه صنايع كوچك .

چ - تهيه و تدوين برنامه هاي مربوط به توسعه كارآفريني در صنايع كوچك و انجام حمايت هاي لازم جهت اجراي آنها .

ح - تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي كوتاه مورد نياز صنايع كوچك و ايجاد زمينه هاي لازم براي اجراي آنها .

خ - ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين نيازمنديهاي صنايع كوچك در زمينه هاي مواد اوليه و قطعات توسط بخش غير دولتي .

د - انجام اقدامات لازم به منظور سازماندهي صنايع كوچك توسط تشكل هاي صنعتي و تخصصي مربوط .

ذ - برنامه ريزي در جهت ايجاد شبكه هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني مورد نياز صنايع كوچك و اعمال حمايت هاي لازم در اين زمينه .

ر - برنامه ريزي در جهت ايجاد شبكه هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني مورد نياز صنايع كوچك و اعمال حمايت هاي لازم در اين زمينه .

ز - مطالعه و ارايه پيشنهادهاي لازم براي ساماندهي بازار سرمايه و بازارهاي مالي و پولي در زمينه حمايت از صنايع كوچك .

ماده 6 - رييس سازمان توسط وزير صنايع و معادن منصوب مي شود و سمت معاون وزير صنايع و معادن را دارا مي باشد و مسؤول تهيه و اجراي برنامه هاي سازمان بوده و مسؤوليت كليه امور اجرايي ، مالي ، استخدام ، عزل ، نصب و نقل و انتقال مستخدمان سازمان را با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده دار مي باشد ، همچنين نمايندگي سازمان را در برابر اشخاص حقيقي و مراجع قضايي با حق توكيل به غير به عهده دارد . رييس سازمان مي تواند تمام يا قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به معاونان يا مديران سازمان تفويض نمايد .

ماده 7 - سازمان مكلف است تشكيلات خود را تهيه و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجرا نمايد .

ماده 8 - هرگونه تغييرات و اصلاحات لازم در اين اساسنامه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران صورت خواهد گرفت .

اين متن به موجب نامه شماره 1100/ 21/ 80 مورخ 29/ 1/ 1380 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-