فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 102/27048

تاريخ: 1400/5/12

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 38430/‏‏519 مورخ 09/‏‏05/‏‏1400؛

طرح دوفوريتي اصلاح ماده (206) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

مصوب جلسه مورخ چهارم مرداد ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 12/‏‏05/‏‏1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

_ الزام مخاطبان تذكر به ارائه پاسخ، مغاير صلاحيت‌ها و اختيارات مجلس شوراي اسلامي مصرح در قانون اساسي شناخته شد.

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-