فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3587
تاريخ: 1364/3/28
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌:
عطف به نامه شماره 16048/25/د.ه‍ مورخ 1364/3/8:
موضوع سؤالات در جلسات شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري شورا (با اكثريت 3/4 اعضاء) به شرح ذيل اعلام ميگردد:
"1ـ مستفاد از اصل 124 قانون اساسي اين است كه رئيس جمهور پس از انتخاب موظف است فردي را براي نخست وزيري تعيين و براي كسب راي تمايل بمجلس معرفي نمايد، بنابراين پس از تجديد انتخابات رياست جمهوري، خواه رئيس جمهور جديدي انتخاب شده يا همان رئيس جمهور قبلي مجددا برگزيده شود، ميبايست نسبت به تعيين نخست وزير و معرفي او به مجلس براي كسب رأي تمايل اقدام نمايد."
2ـ جواز سرپرستي نخست وزير نسبت به وزارتخانه‌هاي فاقد وزير به موافقت رياست جمهوري و تصويب مجلس احتياج دارد، در اين خصوص قبلا هم طي شماره 3137 مورخ 1363/12/29 در پاسخ مقام محترم رياست جمهوري به همين نحو اعلام نظر شده است."

دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-