فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        جناب حجتالاسلام و المسلمين آقاي واعظ طبسي
توليت محترم آستان قدس رضوي

با سلام؛
نامه شماره 14500 /100 مورخ 5 /12 /75 در جلسه رسمي مورخ 31 /2 /76 آقايان فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام ميگردد:
خاك رس صنعتي در حكم مذكور مانند خاك رس معمولي است و مشمول نظريه شماره 8444 مورخ 28 /3/ 66 فقهاي شوراي نگهبان ميباشد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-