فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 41315/ت48036هـ	شماره انتشار : 20198	
تاريخ ابلاغ: 17/ 04/ 1393	تاريخ روزنامه رسمي : 19/ 04/ 1393	

هيئت وزيران در جلسه 3 /2 /1393 به پيشنهاد شماره 02 /100 /62161 مورخ 5 /11  /1392 وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره ( 5 ) ماده ( 11 ) قانون زمين شهري - مصوب 1366 - ، اساسنامه شركت عمران شهر جديد عاليشهر را به شرح زير تصويب كرد :

اساسنامه شركت عمران شهر جديد عاليشهر
مصوب 03/ 02/ 1393

فصل اول 
: كليات

ماده 1 - شركت عمران شهر جديد عاليشهر كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود شركتي سهامي و دولتي و زير مجموعه شركت عمران شهرهاي جديد ( مادر تخصصي ) و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و براساس مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي نمايد .

ماده 2 - مركز اصلي شركت شهر جديد عاليشهر است و شركت با تصويب مجمع عمومي مي تواند براي انجام عمليات و وظايف خود مجري منصوب نمايد .

ماده 3 - مدت فعاليت شركت طبق ماده ( 12 ) قانون ايجاد شهرهاي جديد - مصوب 1380 - و تبصره آن خواهد بود .

ماده 4 - سرمايه شركت مبلغ سه ميليارد و هشتصد و سي ميليون و دويست هزار ( 000 /200 /830 /3 ) ريال منقسم به سي و هشت هزار و سيصد و دو سهم يكصد هزار ريالي مي باشد كه تماماً متعلق به شركت عمران شهرهاي جديد ( مادر تخصصي ) است .

فصل دوم - وظايف و اختيارات

ماده 5 - وظايف و اختيارات شركت به شرح زير تعيين مي شود :

1 - تهيه و اجراي طرحهاي شهرسازي ، معماري ، نقشه هاي تفكيكي و آماده سازي اراضي ، ايجاد بنا ، تأسيسات ، تجهيزات شهري ، مسكوني ، خدماتي ، توليدي و اقتصادي و ساير اقدامات اجرايي لازم براي ايجاد شهر جديد در زمينهاي تأمين شده طبق قوانين و مقررات مربوط .

2 - اجرا و احداث شهر جديد ديگر ، شهرك و باغستان پس از تصويب مجمع عمومي رأساً يا با مشاركت بخش غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

3 - حفظ حقوق و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي متعلق به شركت در محدوده شهر جديد ، شهرك و باغستان و حريم آنها .

4 - واگذاري تأسيسات و تجهيزات شهري ، خدماتي ، توليدي ، اقتصادي ، مسكوني در شهر جديد يا شهرك ها يا باغستانهايي كه شركت خود احداث كننده آن مي باشد و حسب مورد هماهنگي با دستگاههاي اجرايي ذي ربط .

5 - بهره برداري و اداره تأسيسات ايجاد شده تا زمان تصدي سازمانهاي ذي ربط به صورت مستقيم يا از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي .

6 - مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و اخذ وام ، اعتبار و تسهيلات از موسسات مالي و اعتباري براساس دستورالعمل هاي مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

7 - استفاده از خدمات پيمانكاري ، مهندسي ، پژوهشي و مشاوره اي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي طبق قوانين و مقررات مربوط .

8 - اجراي ضوابط و استانداردهاي احداث و ايجاد تأسيسات در شهر جديد ، شهرك و باغستان براساس قوانين و مقررات مربوط و اعمال كنترل بر فعاليتهاي توسعه و عمران در محدوده و حريم شهر جديد و صدور مجوزها و گواهي هاي مربوط .

9 - فروش ، اجاره ، صلح حقوق و نقل و انتقال اراضي ، املاك و واحدهاي مسكوني ، خدماتي ، اقتصادي و توليدي ( صنعتي ، كارگاهي و غيره ) مربوط به شهر جديد طبق آيين نامه هاي شركت و دستورالعمل هاي مصوب مجمع عمومي .

10 - خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز شهر جديد و اعمال روشهاي معاوضه ، تهاتر و مشاركت با مالكين با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

11 - تهيه طرحهاي شهرسازي ، تأسيساتي و معماري اعم از امكان سنجي و مكان يابي ، جامع و تفصيلي ، آماده سازي ، طراحي شهري ، ترافيكي و غيره و نيز تغييرات بعدي و ارايه آنها جهت تصميم گيري به مراجع ذيصلاح .

12 - خريد ، فروش ، اجاره ، استيجار ، رهن و تحصيل و تملك و استفاده از اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شركت .

13 - نگهداري شهر و وصول عوارض و بهاي خدمات شهري .

14 - اعلام تخلفات ساختماني و شهرسازي در شهر جديد و حريم آن به مراجع ذي ربط .

15 - اجراي ساير موارد ارجاعي و يا تفويضي از طرف مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد ( مادر تخصصي ) و مجمع عمومي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

فصل سوم - اركان شركت

ماده 6 - اركان شركت به شرح زير است :

الف - مجمع عمومي

ب - هيئت مديره و مديرعامل

ج - بازرس ( حسابرس )

ماده 7 - نمايندگي سهام شركت در مجمع عمومي با هيئت مديره شركت عمران شهرهاي جديد ( مادر تخصصي ) و رياست مجمع عمومي با رييس هيئت مديره شركت مزبور است .

ماده 8 - مجامع عمومي شركت عبارتند از :

1 - مجمع عمومي عادي

2 - مجمع عمومي فوق العاده

ماده 9 - مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضا و مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي با سه رأي و در مجمع عمومي فوق العاده با چهار رأي موافق معتبر خواهد بود .

ماده 10 - مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار به دعوت كتبي رييس مجمع عمومي يكبار براي رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس ( حسابرس شركت ) و بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و بار دوم براي اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و اصلاحيه و برنامه ها و خط مشي آتي شركت تشكيل مي شود .

تبصره - مجمع عمومي فوق العاده و مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي ، رييس هيئت مديره و مديرعامل و يا بازرس به دعوت و با حضور رييس مجمع عمومي تشكيل مي شود .

ماده 11 - دستور جلسات مجمع عمومي عادي ، عادي به طور فوق العاده و فوق العاده با توجه به پيشنهادات مورد نظر توسط رييس مجمع عمومي تعيين مي شود .

تبصره - دعوت مجمع اعم از عادي ، عادي به طور فوق العاده و فوق العاده ، با ذكر تاريخ و محل تشكيل حداقل پانزده روز قبل از تاريخ جلسه مجمع عمومي به عمل خواهد آمد . سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور جلسه عمومي قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود .

ماده 12 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير تعيين مي شود :

1 - تصويب خط مشي كلي و برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت عمليات آتي شركت در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد ( مادر تخصصي ) و قوانين و مقررات مربوط .

2 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس ( حسابرس ) و صورتهاي مالي و بودجه شركت .

3 - اتخاذ تصميم در خصوص انواع مشاركت و سرمايه گذاري و اخذ وام يا تسهيلات و اعتبار با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

4 - بررسي و اتخاد تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در خصوص احداث شهر جديد ، شهرك و يا باغستان .

5 - نظارت بر عملكرد شركت و عنداللزوم اخذ گزارش هاي آماري ، صورتحسابهاي مالي و محاسباتي و بررسي آنها به منظور اتخاذ تصميم لازم .

6 - پيشنهاد انتشار اوراق مشاركت به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد ( مادر تخصصي ) براي اتخاذ تصميم در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .

7 - تأييد ساختار تشكيلاتي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارايه آن به مراجع ذيصلاح .

8 - نصب و عزل اعضاي هيئت مديره ، مديرعامل و بازرس ( حسابرس ) با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

9 - تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي انتشار آگهي هاي شركت و صدور مجوز افتتاح حساب بانكي .

10 - تصويب آيين نامه ها و دستورالعملهاي لازم موضوع اين اساسنامه به منظور تسريع و تسهيل در انجام وظايف شركت .

11 - اتخاذ تصميم در خصوص ايجاد اندوخته هاي احتياطي مورد نياز شركت و اجازه استفاده از ذخاير عمومي شركت به پيشنهاد هيئت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

12 - بررسي پيشنهاد هيئت مديره در مورد تعيين ، تعديل ، تخفيف و يا تقسيط بهاي خدمات و اراضي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تصويب آن و يا عند اللزوم كسب مجوز از مراجع ذي ربط .

13 - اتخاذ تصميم درباره موضوعاتي كه اعضاي مجمع عمومي يا هيئت مديره در ارتباط با شركت يا حسب وظيفه محوله به مجمع عمومي پيشنهاد نمايند .

تبصره - به منظور تسريع در انجام امور ، مجمع عمومي مي تواند بخشي از اختيارات خود را كه اجراي آن موكول به تهيه دستورالعمل هاي مجمع عمومي شده است ، به هيئت مديره تفويض كند .

ماده 13 - وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير تعيين مي شود :

1 - اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد ( مادر تخصصي ) جهت تصويب هيئت وزيران .

2 - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد ( مادر تخصصي ) جهت تصويب هيئت وزيران .

3 - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ادغام يا انحلال شركت و تعيين مديران تصفيه طبق قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد ( مادر تخصصي ) جهت تصويب هيئت وزيران .

ماده 14 - هيئت مديره مركب از پنج عضو اصلي است كه با تأييد مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعدي بلامانع است .

ماده 15 - هيئت مديره در اولين جلسه از بين خود مديرعامل ، رييس و نايب رييس و يك نفر منشي انتخاب مي كند .

تبصره - مدير عامل مي تواند با تصويب سه چهارم آراي حاضر در مجمع عمومي ، همزمان رييس هيئت مديره نيز باشد .

ماده 16 - تغيير هر يك از اعضاي هيئت مديره قبل از پايان مدت عضويت آنان با پيشنهاد رييس هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي امكانپذير مي باشد .

ماده 17 - چنانچه قبل از پايان مدت عضويت ، هر يك از اعضاي هيئت مديره فوت كند و يا استعفا دهد و يا عزل شود ، جانشين او براي مدت باقيمانده براي عضويت هيئت مديره انتخاب خواهد شد .

ماده 18 - جلسات هيئت مديره حداقل هر پانزده روز يك بار بنا به دعوت رييس هيئت مديره و يا نايب رييس با حضور اكثريت اعضا رسميت داشته و تصميمات متخذه با حداقل سه رأي موافق معتبر است .

ماده 19 - هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت مديره با درج نظر اعضاي حاضر با ذكر نظر اقليت در آن ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد . مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره يا مديرعامل مي باشد .

ماده 20 - وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين مي شود :

1 - تهيه و پيشنهاد ساختار تشكيلاتي شركت براي تأييد مجمع عمومي .

2 - پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن و استرداد دعاوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي تصويب مجمع عمومي .

3 - تهيه گزارش عملكرد سالانه ، صورت هاي مالي و همچنين تدوين و ارايه بودجه سالانه شركت با احتساب درصد جابجايي اعتبارات و درآمد حسب مصوبه شركت عمران شهرهاي جديد ( مادر تخصصي ) براي تصويب مجمع عمومي .

4 - تهيه و تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل هاي لازم با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارايه آن به مجمع عمومي براي تصويب .

5 - بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت وام و تسهيلات اعتباري از موسسات مالي و اعتباري و سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بودجه مصوب .

6 - پيشنهاد تعيين ، تعديل ، تخفيف و تقسيط بهاي خدمات ، اراضي و مستحدثات به مجمع عمومي براي تصويب .

7 - خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز ، فروش ، اجاره ، استيجار ، صلح حقوق و هر گونه نقل و انتقال اراضي و املاك و مستحدثات طبق قوانين و مقررات مربوط و در حدود اختيارات شركت و دستورالعمل مجمع عمومي .

8 - اتخاذ تصميم نسبت به خريد يا اجاره هر گونه خدمات ، لوازم و اموال منقول كه براي اجراي وظايف محوله لازم باشد و همچنين معاوضه اموال و اراضي و ساختمانهاي ملكي يا مصالحه حقوق خود براي رفع نياز اداري و تاسيساتي شركت .

9 - معاوضه ، تهاتر ، مشاركت و واگذاري زمين به قيمت كارشناسي به جاي پرداخت نقدي و امثال آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي .

10 - تصويب عقد قرارداد با مشاورين و پيمانكاران حقيقي يا حقوقي طبق قوانين و مقررات مربوط .

11 - تعيين امضاهاي مجاز تعهدآور .

12 - مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي جهت اجراي وظايف شركت براساس قوانين و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي .

13 - استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي براي انجام وظايف شركت بر اساس قوانين و مقررات مربوط .

14 - بررسي و برنامه ريزي به منظور انجام هر نوع فعاليت خدماتي ، توليدي و حمل و نقل كه به نحوي منطبق با وظايف شركت باشد .

15 - حفظ و حراست از اراضي و مستحدثات متعلق و تحت اختيار شركت در محدوده شهر جديد و حريم آن ، شهرك و باغستان .

16 - اجراي سياست ها و دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغي مجمع عمومي شركت .

17 - بررسي و ارجاع ساير مواردي كه وزير راه و شهرسازي و يا مجمع عمومي شركت در حدود قوانين و اين اساسنامه به مدير عامل جهت اجرا تفويض مي نمايد .

18 - اتخاذ تصميم در ساير موارد با رعايت مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط يا پيشنهاد آن به مجمع عمومي شركت جهت تصويب .

تبصره - هيئت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به مدير عامل تفويض نمايد .

ماده 21 - هيئت مديره از بين خود يك نفر را براي مدت سه سال به عنوان مديرعامل پيشنهاد مي نمايد كه با تصويب مجمع عمومي حكم مربوط با امضاي رييس مجمع عمومي ابلاغ مي شود . انتخاب مجدد مديرعامل بلامانع است .

ماده 22 - مديرعامل به صورت تمام وقت در اختيار شركت بوده و نمي تواند هيچ نوع اشتغال موظف ديگري در سازمان دولتي و غيردولتي داشته باشد .

ماده 23 - مديرعامل بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده و مسئول حسن جريان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمايه شركت مي باشد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره ، داراي هر گونه حقوق و اختيارات قانوني بوده و نمايندگي شركت را در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل به غير دارد و مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر مجمع عمومي نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد و همچنين مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيئت مديره و يا معاونان و مديران شركت به تشخيص خود تفويض كند تا اداره امور مختلف شركت را كه به اين طريق به آنها محول مي گردد زير نظر و مسئوليت مستقيم وي بر عهده گيرند .

ماده 24 - وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير تعيين مي شود :

1 - تهيه و تنظيم پيشنهاد خط مشي برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيئت مديره .

2 - تهيه و تنظيم صورت هاي مالي سالانه شركت و ارايه آن به هيئت مديره .

3 - تعيين روشهاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذيربط .

4 - پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي .

5 - اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره .

6 - نصب و عزل معاونان و مديران شركت و اخذ تصميم در مورد كليه امور استخدامي ، رفاهي و پژوهشي كاركنان شركت طبق قوانين و مقررات مربوط .

7 - اعمال نظارت بر كليه قسمت هاي شركت مستقيماً يا با تفويض اختيار به اعضاي هيئت مديره ، معاونان و مديران شركت .

8 - انجام ساير وظايفي كه به موجب ساير مقررات به عهده مدير عامل محول شده يا مي شود .

ماده 25 - در صورت انقضاي مدت مديريت مدير عامل يا استعفاي وي تا زمان انتخاب مديرعامل جديد ، مدير عامل سابق كماكان به فعاليت خود ادامه مي دهد .

ماده 26 - چك ها و اسناد و اوراق مالي و تعهد آور و قراردادها بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده مجاز وي و يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره برسد . چك ها علاوه بر امضاي افراد فوق الذكر به امضاي ذيحساب يا جانشين قانوني وي نيز خواهد رسيد و مكاتبات اداري شركت به امضاي مديرعامل مي رسد .

ماده 27 - بازرس ( حسابرس ) شركت كه سازمان حسابرسي يا از حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي مي باشد بر اجراي مقررات اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط نظارت داشته و صورت هاي مالي شركت را رسيدگي و گزارشهاي لازم را جهت ارايه به مقامات ذيصلاح تهيه مي نمايد و نيز كليه وظايف و اختياراتي كه به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام مي دهد .

تبصره 1 - بازرس ( حسابرس ) نسخه اي از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به مقامات و مراجع ذي ربط ارايه مي نمايد .

تبصره 2 - بازرس ( حسابرس ) با اطلاع رييس هيئت مديره و مدير عامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك شركت را دارد ، بدون اينكه درعمليات اجرايي دخالت كند و يا انجام وظايف وي موجب وقفه در عمليات شركت شود .

فصل چهارم - ساير

ماده 28 - سال مالي شركت از اول فرودين [ فروردين ] ماه هر سال شروع مي شود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد ، به استثناي اولين سال تاسيس كه از تاريخ تشكيل شروع و آخر اسفند ماه همان سال ختم مي شود . دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته مي شود . ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش هيئت مديره بايد حداقل سي روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي تهيه و به بازرس تسليم شود .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 1304 /102 /93 مورخ 7 /4 /1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-