فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 30664
تاريخ: 15 /9/ 1360
شوراي محترم نگهبان‌
احتراماً 
استحضار دارند كه شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به منظور حل مسائل مربوط به خسارات تاخير در تخليه كشتيهاي حامل كالاي خريداري دولت اعم از امور معوقه و جاري، ماده واحده‌اي در جلسه مورخ 58/12/22 تصويب نمود تا كميسيوني تحت اين عنوان با شركت نمايندگان تام‌الاختيار گمرك ايران، شركت بازرگاني دولتي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني و همچنين نماينده سازمان صاحب كالا در محل شركت بازرگاني دولتي ايران تشكيل و مشغول به كار گردد.(ضمائم)
با تشكيل اين كميسيون ساير ارگانهاي دولتي كه مبتلا به مسئله فوق‌الذكر ميباشند امور خود را به اين كميسيون محول مينمايند، ولي از جائيكه پيشنهاد تاسيس كميسيون فوق تنها جهت حل مسائل امور مربوط به پرونده‌هاي شركت بازرگاني دولتي و ساير ارگانهائي بوده است كه شركت مذكور براي آنها از خارج اقدام بخريد مينموده است (لازم به يادآوريست كه در شركت فوق تعداد كثيري پرونده‌هاي رسيدگي نشده از سالهاي قبل از انقلاب نيز وجود دارد) نظر كميسيون بر اين مبني است كه رسيدگي به پرونده ساير ارگانها براساس سابقه درخواست تشكيل چنين كميسيوني از طرف شركت از وزير بازرگاني وقت و نهايتاً تصويب ماده فوق توسط شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران خارج از صلاحيت اين كميسيون ميباشد.(ضمائم شماره 3و4و5)
اينك با عنايت به اين مطلب كه در زمان دولت برادر شهيد رجائي از مجلس محترم شوراي اسلامي درخواست تصويب ماده واحده‌اي بمنظور لغو ماده واحده فوق شده كه اكنون در كميسيون امور بازرگاني مجلس تحت بررسي است از شوراي محترم نگهبان تقاضا دارد كه دايره شمول لايحه و صلاحيت كميسيون مندرج در آنرا تعيين و امر به ابلاغ فرمايند.

وزير بازرگاني‌
حبيب اله عسگر اولادي مسلمان‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-