فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 53018
تاريخ: 1366/7/12
شوراي محترم نگهبان‌
نظر به اينكه اخذ بهره و خسارات تاخير تاديه توسط دولت، موسسات و شركتهاي ايراني از دولتها و موسسات و شركتهاي خارجي براساس قراردادهاي منعقده غالباً از سوي اطراف و مراجع خارجي مغاير با موازين اسلامي و اصول 43 و 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قلمداد ميگردد. عليهذا خواهشمند است با توجه به اينكه اصول قانون اساسي حاكم بر روابط اتباع ايراني است در اجراي اصول 4 و 98 قانون اساسي اعلام نظر فرمايند:
آيا حق اخذ بهره و خسارات تاخير تاديه توسط دولت و موسسات و شركتهاي ايراني از دولتها، موسسات و شركتهاي خارجي كه در قراردادهاي منعقده ملحوظ يا براساس آنها ايجاد شده يا ميشود و بنا به تفحص و تشخيص طرف ايراني، اطراف و مراجع خارجي به لحاظ مباني عقيدتي خود دريافت اين وجوه را ممنوع ندانسته و حتي قانوني و يا مشروع ميدانند مغايرتي با احكام و موازين شرع مقدس اسلام و يا اصول قانون اساسي دارد؟
ميرحسين موسوي‌
66/6/30
نخست وزير
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-