فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ 12/ 10/ 1373
شماره 29482
شوراي محترم نگهبان
	در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصوير اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان كه در جلسه مورخ 4/ 10/ 1373 هيات وزيران تصويب شده است، به پيوست براي اقدام معمول ارسال مي شود.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي-وزارت فرهنگ و آموزش عالي
	هيات وزيران در جلسه مورخ 04/ 10/ 1373 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 188/و مورخ 14/ 1/ 1373  وزارت هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان  و آموزش پزشكي، و به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون صندوق رفاه دانشجويان - مصوب 1371- اساسنامه صندوق ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
	ماده1- صندوق رفاه دانشجويان ه در اين اساسنامه صندوق ناميده مي شود، داري شخصيت حقوقي مستقل است و حسب مورد به وزارت هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وابسته و محل آن در تهران است. صندوق ياد شده زير نظر هيات امناي موضوع ماد (49 قانون صندوق رفاه دانشجويان - كه از اين پس قانون ناميده مي شود_ اداره مي شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-