فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/9754

تاريخ: 1398/2/9

باسمه تعالي


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 1859/‏91 مورخ 20/‏01/‏1398 و پيرو نامه شمارة 9657/‏102/‏98 مورخ 31/‏01/‏1398؛

لايحه حفاظت از خاك

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هجدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 28/‏01/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زير اعلام نظر ميگردد:

1_ عليرغم اصلاح به عمل آمده ابهام بند 1 موضوع ماده 3 كماكان به قوت خود باقي است.

2_ با عنايت به ابهام جديد مطروحه از سوي هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام؛ به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏97803 مورخ 07/‏02/‏1398 در خصوص لايحه مذكور وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسي جهت انجام اصلاحات لازم ارسال ميگردد.

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-