فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/10115

تاريخ: 1398/3/4


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 13701/‏160 مورخ 25/‏02/‏1398؛

لايحه معافيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي

مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 02/‏03/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-