فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 22355/ت256هـ	شماره انتشار : 13841 	
تاريخ ابلاغ: 08/ 06 /1371	تاريخ روزنامه رسمي : 25 /06 /1371	

هيات وزيران در جلسه مورخ 14 /4 /1371 بنا به پيشنهاد شماره 11 /6667 مورخ 1 /5 /1370 وزارت راه و ترابري ، به استناد ماده واحده قانون « اجازه تصويب اساسنامه شركتهاي حمل و نقل » - مصوب 1369 - اساسنامه شركت حمل و نقل جاده اي يخچال دار جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه شركت حمل ونقل جاده اي يخچال دار جمهوري اسلامي ايران »
مصوب 14/ 04 /1371


ماده 1 - شركت سهامي حمل و نقل جاده اي يخچال دار جمهوري اسلامي ايران ، وابسته به وزارت راه و ترابري كه از اين پس شركت ناميده مي شود ، طبق قانون تجارت و قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و اين اساسنامه اداره مي شود .

ماده 2 - شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است .

ماده 3 - موضوع شركت : 
اعمال نظارت و انجام امور مربوط به حمل و نقل قسمتي از مواد فاسد شدني .

ماده 4 - مدت شركت از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود مي باشد .

تبصره - ايجاد شعبه ها و نمايندگيها موكول به طي مراحل پيش بيني شده در بند ( ج ) ماده ( 9 ) اساسنامه مي باشد .

ماده 6 - سرمايه شركت به ميزان پنج ميليارد ( 000/000/000 /5 ) ريال است كه به پنجاه هزار سهم يكصد هزار ريالي تقسيم شده و كليه سهام آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد . وزارت راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه موظفند در زمينه تامين سرمايه شركت اقدام لازم رامعمول نمايند . 

فصل دوم - اركان شركت

ماده 7 - اركان شركت شامل موارد زير مي باشد : 
1 - مجمع عمومي 
2 - هيات مديره 
3 - مدير عامل 
4 - بازرس ( حسابرس ) 

ماده 8 - مجمع عمومي مركب از اشخاص زير مي باشد : 
1 - وزير راه و ترابري 
2 - وزير امور اقتصادي و دارايي 
3 - وزير بازرگاني 
4 - وزير كشاورزي 
5 - سرپرست سازمان برنامه و بودجه 


تبصره 1 - رياست مجمع با وزير راه و ترابري مي باشد . 
 
ماده 10 - جلسه هاي مجمع عمومي به طور عادي سالي دوبار - بار اول حداكثرتا پايان تيرماه به منظور رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت ، و بار دوم در نيمه دوم سال براي رسيدگي و تصويب بودجه ، برنامه سال بعد و ساير مسايل كه در دستور جلسه ها قرار گيرد - به دعوت رييس مجمع تشكيل مي شود . 

تبصره 1 - مجمع عمومي ممكن است به طور فوق العاده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع و امور مربوط به شركت ، به دعوت رييس مجمع يا به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي يا رييس هيات مديره يا هيات مديره يا بازرس ( حسابرس ) از طريق رييس مجمع با دعوت كتبي و ذكر علت تشكيل شود . 

تبصره 2 - دستور جلسه در دعوتنامه ذكر مي شود و مدارك مربوط به دستور جلسه به ضميمه دعوتنامه با ذكر تاريخ و محل تشكيل جلسه حداقل ده ( 10 ) روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضا مجمع ، ارسال مي گردد . 

تبصره 3 - اعضاي هيات مديره و بازرس ( حسابرس ) حق حضور در مجامع عمومي را دارند ، ولي حق راي نخواهند داشت . 

تبصره 4 - جلسه هاي مجمع عمومي با حضور بيشتر اعضا رسميت مي يابد و تصميمهاي آن با بيشتر آراي اعضاي مجمع عمومي معتبر مي باشد . 

تبصره 5 - تصميمهاي هر جلسه مجمع عمومي در صورت مجلس درج و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه رسيده ، جهت اجرا به هيات مديره ابلاغ مي شود . 

ماده 11 - تركيب هيات مديره شركت ، شامل معاون حمل و نقل جاده اي وزارت راه و ترابري و چهارنفر عضو مي باشد كه به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي شركت براي سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است . 

تبصره 1 - از چهار عضو هيات مديره ، سه نفر به عنوان اعضاي موظف و يك نفر به عنوان عضو غير موظف ، انتخاب و پيشنهاد مي شود . 

تبصره 2 - رياست هيات مديره به عهده معاون حمل و نقل جاده اي وزارت راه و ترابري مي باشد . 

تبصره 3 - مدير عامل شركت از بين اعضاي هيات مديره به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي انتخاب مي شود . 

تبصره 4 - جلسه هاي هيات مديره حداقل دوبار در ماه و با حضور بيشتر اعضا رسميت مي يابد و تصميمها با سه راي موافق معتبر است . 

تبصره 5 - هيات مديره يك نفر را به عنوان منشي انتخاب مي نمايد تا تصميمهاي هيات مديره را در دفتر مخصوص ثبت نمايد و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برساند . 

تبصره 6 - يكي از اعضاي انتخابي بايد داراي تجربه لازم در امور مالي باشد . 

ماده 13 - مدير عامل شركت بالاترين مقام اجرايي شركت مي باشد و داراي اختيارهاي كامل جهت اداره امور عمومي و اجرايي شركت است . وي داراي وظايف واختيارهاي زير نيز مي باشد : 

الف - اجراي مصوبه ها و تصميمهاي مجمع عمومي و هيات مديره و انجام كليه امور اداري ، استخدامي و اجرايي شركت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد اساسنامه ، آيين نامه ، مقررات شركت و ساير مقررات مربوط . 
ب - اتخاذ تصميم راجع به امور مربوط به استخدام و عزل و نصب مستخدمين ، طبق آيين نامه استخدامي . 
ج - نظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنامه ، آيين نامه ، مقررات وبودجه شركت . 
د - امضاي نامه ها و قراردادها ، انجام معامله ها و صدور اجازه پرداخت در حدود مصوبه هاي هيات مديره . 
هـ - كليه چكها و اسناد تعهدآور شركت در مركز شركت به امضاي مدير عامل يا يكي از اعضاي هيات مديره به اتفاق ذي حساب شركت و در شعبه ها به امضاي رييس شعبه يا نماينده منتخب مدير عامل به اتفاق عامل ذي حساب شركت ، معتبر مي باشد . 
و - نمايندگي شركت در كليه مراجع رسمي در مراحل قضايي با حق تعيين وكيل يا حق توكيل به غير . 
ز - پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه شركت به مجمع عمومي پس ازتاييد هيات مديره . 
ح - پيشنهاد در مورد سرمايه گذاري و مشاركت با بخش خصوصي ، عمومي و موسسه هاي خارجي به هيات مديره . 
ط - تنظيم و ارائه گزارشهاي مالي عملكرد ساليانه به هيات مديره براي طرح در مجمع عمومي . 

تبصره 1 - مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارهاي خود را با مسووليت خود به هر يك از اعضاي هيات مديره يا روساي شعبه ها و نمايندگيهاي شركت تفويض نمايد . 

تبصره 2 - در صورت پايان يافتن دوره تصدي مدير عامل و هر يك از اعضاي هيات مديره ، اقدامهاي آنها براي اجراي مفاد اين اساسنامه تا تعيين مديران جديد ، نافذ و معتبر بوده ، قدرت اجرايي نخواهد داشت . 

ماده 14 - جهت انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي شركت ، سازمان حسابرسي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان بازرس ( حسابرس ) شركت تعيين مي گردد . 

ماده 15 - بازرس ( حسابرس ) حق مداخله در امور جاري و اجرايي شركت را ندارد و نبايد اقدامهاي او در اجراي وظايف ، مانع جريان كارهاي شركت شود ، ولي بازرس ( حسابرس ) مي تواند در هر زمان براي انجام وظايف خود به دفترها ، پرونده ها و اسناد شركت مراجعه نمايد . در اين هنگام ، شركت موظف مي باشد كليه اسناد ، مدارك واطلاعات مورد نياز را در اختيار بازرس ( حسابرس ) قرار دهد . 

ماده 16 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال پايان مي يابد . 

ماده 17 - صورتهاي مالي شركت كه شامل اقلام ترازنامه ، صورت حساب سود و زيان ، صورت تغييرات در وضعيت مالي شركت به انضمام توضيح ها و يادداشتهاي همراه مي باشد ، بايد حداكثر تا پايان خردادماه هر سال توسط هيات مديره شركت به بازرس ( حسابرس ) ارائه شود . 

ماده 18 - هيات مديره مكلف است ده درصد ( 10% ) از سود سالانه شركت را به عنوان اندوخته قانوني منظور نمايد تا زماني كه اندوخته مزبور ، معادل سرمايه ثبت شده شركت گردد . در صورتي كه سرمايه شركت افزايش يابد ، كسر ده درصد ( 10% ) ادامه خواهد يافت تا وقتي كه اندوخته قانوني معادل سرمايه شود . 

ماده 19 - شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي ، حداكثر تا پنج درصد ( 5% ) از سود ويژه سالانه را به عنوان اندوخته احتياطي منظور نمايد . 

تبصره - در صورت لزوم ، اندوخته احتياطي را با رعايت مقررات و تصويب مجمع عمومي مي توان به حساب سرمايه منظور نمود .

ماده 20 - شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط مي باشد ودر كليه موضوعهايي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است ، طبق مقررات قانون تجارت و قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي عمل مي نمايد . 

ماده 21 - انحلال شركت منحصراً با رعايت قوانين مربوط ، مجاز بوده و هرگونه تغيير يا اصلاح در مفاد اساسنامه با هيات وزيران مي باشد . 

اين تصويبنامه به موجب نامه شماره 3582 مورخ 1 /6 /1371 شوراي محترم نگهبان مورد تاييد شوراي ياد شده قرار گرفته است . 

حسن حبيبي 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-