فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 120654	شماره انتشار : 10738	
تاريخ ابلاغ: 1360/10/02	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/10/15	

قانون راجع به انحلال سازمان معاملات ترياك
مصوب 1360/09/03

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون سازمان معاملات ترياك موضوع آئيننامه اجرائي تبصره 3 قانون اجازه معاملات ترياك و كمك به درمان معتادان مصوب چهاردهم ديماه 1349 شمسي منحل ميگردد ، ترتيب انتقال اموال و دارائي و موجوديها و كاركنان سازمان مزبور به ساير مؤسسات تابعه وزارت كشاورزي و عمران روستائي و همچنين رسيدگي به حساب سود و زيان و اعتبارات و دارائي و تصفيه امور سازمان مزبور بر طبق آئيننامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي و عمران روستائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه سوم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت به تصويب كميسيون كشاورزي و عمران روستائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است و براي مدت چهار سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-